Έξοδος Εταίρου ΕΠΕ

Κατά το άρθρο 33 του ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης: «1. Το καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις περί δικαιώματος των εταίρων να εξέλθουν από́ την εταιρεία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 2. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει μετά από́ απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή́ του άρθρου 29 παρ. 1 και 4».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 33 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.6 Ν. 4541/2018, ΦΕΚ Α 93/31.5.2018, «κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».