Βραχυχρόνια Μίσθωση

Κατ’ αρχήν, οι ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) εκμισθωτές και οι υπεκμισθωτές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός μητρώου τους πρέπει να συνοδεύει κάθε αγγελία ενοικίασης σε οποιοδήποτε μέσο προβολής, ψηφιακό ή μη. Επιπλέον, κάθε δικαιούχος εισοδήματος επιτρέπεται να εκμισθώνει μέχρι δύο ακίνητα. Εάν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κάθε ακίνητο δεν επιτρέπεται να μισθώνεται για περισσότερες από εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος σε νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και περισσότερες από 90 ημέρες σε κάθε άλλη περιοχή, εκτός εάν το εισόδημα του εκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων, που εκμισθώνονται μίσθωση αυτού του είδους, είναι μικρότερο των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) ετησίως.

Ο νόμος θεωρεί ως ακίνητο α) το διαμέρισμα, β) τη μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, και γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Τα ακίνητα πρέπει α) να έχουν εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων, β) να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση, γ) να είναι επιπλωμένα και να περιέχουν τουλάχιστον κλινοσκεπάσματα και δ) να έχουν λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Οι έλεγχοι για ενδεχόμενες παραβάσεις των ως άνω προϋποθέσεων διενεργούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου, που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.