Διαδικασία Συνδιαλλαγής

Διαδικασία συνδιαλλαγής είναι ένα σύνολο από δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που γίνονται προκειμένου να μπορέσει ο επιχειρηματίας, που βρίσκεται σε επαπειλούμενη πτώχευση (παύση πληρωμών), να διασώσει την επιχείρησή του, προβαίνοντας σε ένα διακανονισμό των οφειλών του με τους πιστωτές του, τον οποίο, αν τον τηρήσει, θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, προσωπική κράτηση κλπ, για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή με τους πιστωτές του (μέχρι και 2 χρόνια). Για τον σοβαρό επιχειρηματία που βρίσκεται σε παροδική αδυναμία να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, η διαδικασία αυτή αποτελεί μία ασφαλή διέξοδο από το δρόμο προς την πτώχευση. Εναλλακτικά: Μή βαράτε κανόνι, χτυπήστε μία συμφωνία συνδιαλλαγής, για καλό δικό σας αλλά και των πιστωτών σας!

Η Διαδικασία συνδιαλλαγής δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση που βρίσκεται κοντά στην πτώχευση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, χωρίς να κινδυνεύει από τα εκκρεμή ή μη μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κλπ), που γεννήθηκαν πριν τη σύναψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής, εφόσον όλα αυτά αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή προσωπική κράτηση κατά του οφειλέτη, όμως μπορούν να ασκηθούν εγκλήσεις (μηνύσεις) κατά του οφειλέτη και αγωγές. Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν όμως επί των αγωγών, δεν θα μπορούν να εκτελεστούν για όσο διαρκεί η συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, καθώς, όπως προαναφέρθηκε αναστέλλονται τα μέτρα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.