Διαταγή Πληρωμής

Διαταγή Πληρωμής είναι ένα έγγραφο, που εκδίδεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του δανειστή, δηλαδή του προσώπου προς το οποίο οφείλει χρήματα ο οφειλέτης, δια του οποίου ο Δικαστής διατάσσει τον οφειλέτη να καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, τους τόκους του, καθώς και τη δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, αλλά «πράξη» του Δικαστή και εκδίδεται χωρίς να μεσολαβήσει διαδικασία στο ακροατήριο. Ο Δικαστής μελετά την αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησης, που κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δανειστή, και, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει τη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί προς αυτόν, κατά του οποίου απευθύνεται, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοσή της, διαφορετικά παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί για απαιτήσεις (ενδεικτικά) από ενοίκια, δανειακές συμβάσεις, αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια), κοινόχρηστα κ.α. Οι απαιτήσεις όμως αυτές δεν πρέπει να εξαρτώνται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των οφειλόμενων χρημάτων πρέπει να είναι ορισμένο.