Διατροφή Τέκνων

Η διατροφή των παιδιών είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που προκύπτουν στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν μακρά εμπειρία στις οικογενειακές διαφορές και δη σε  θέματα διατροφής τέκνου.  Είναι δε κανόνας για μας να αντιμετωπίζουμε τις οικογενειακές υποθέσεις με ευαισθησία και κατανόηση και να προσπαθούμε για το καλύτερο και δικαιότερο αποτέλεσμα. 

Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί μετά την διακοπή της κοινής συμβίωσης που συνήθως είναι η μητέρα δικαιούται από τον άλλο γονέα ένα ποσό σε χρήμα για την διατροφή του παιδιού δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών του σε στέγη, σίτιση, ιατρική περίθαλψη, σπουδές αλλά ακόμα και διασκέδαση. Βασικός κανόνας είναι ότι το παιδί μετά την διακοπή της συμβίωσης των γονέων του δικαιούται να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο ζωής που απολάμβανε και όταν όλη η οικογένεια κατοικούσε στην ίδια στέγη.  

Δυστυχώς οι σύζυγοι σπάνια συμφωνούν στο ύψος της αναγκαίας διατροφής αλλά και στην αναλογία που πρέπει να καλύπτει ο καθένας τους με δεδομένο ότι και οι δύο γονείς οφείλουν να συνεισφέρουν ανάλογα στην διατροφή του τέκνου ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του