Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η αλλαγή πόλης για ανήλικα τέκνα απαιτεί την σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων ή δικαστική απόφαση που να επιτρέπει την αλλαγή τόπου διαμονής. Το άρθρο 1519 ΑΚ ορίζει ότι: «Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε επιτυχημένη Προσωρινή Διαταγή από το δικηγορικό γραφείο μας που υποχρεώνει την μητέρα να επαναφέρει τα τέκνα στον συνήθη τόπο διαμονής τους, παραστάθηκε δικηγόρος του γραφείου μας: Προσωρινή Διαταγή μη Αλλαγής Τόπου Διαμονής Τέκνων

 

Αντικείμενο της ανωτέρω ρύθμισης δεν είναι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου (π.χ. από τη μία συνοικία ή Δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη) αλλά η σημαντική μετακίνηση (π.χ. σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα), η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα.

Επομένως ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου γονέας δεν χάνει το δικαίωμα να μετακινηθεί, ακόμη και σε μακρινό μέρος, αρκεί να έχει εξασφαλίσει την συμφωνία του άλλου γονέα, ή, αν αυτός δεν συμφωνεί, δικαστική απόφαση που επιτρέπει την αλλαγή πόλης για τα ανήλικα τέκνα.

Με την δικαστική απόφαση θα καθορίζεται και νέος τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον άλλο γονέα (π.χ. επικοινωνία με σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα, έξοδα επικοινωνίας, υποχρέωση να διαμένει το ανήλικο τέκνο στο μη έχοντα γονέα τη γονική μέριμνα αραιότερα μεν αλλά μεγαλύτερα διαστήματα, υποχρέωση εκτενούς λογοδοσίας προς το μη έχοντα τη γονική μέριμνα γονέα για τις δραστηριότητες του τέκνου σε εκπαιδευτικό επίπεδο, τις επιδόσεις στο σχολείο ή σε άλλες δραστηριότητες κ.τ.λ.). Αν έχουμε νέα συμφωνία των γονέων, αυτή πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Αν ο έτερος γονέας, ο μη έχων τη γονική μέριμνα, δεν συμφωνήσει με τη μετεγκατάσταση του πρώην συζύγου του, ο έχων τη γονική μέριμνα θα πρέπει να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνεται σκόπιμη η μετοίκηση του ιδίου και του ανηλίκου τέκνου.

Σε μία τέτοια περίπτωση το δικαστήριο θα αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου. Πρέπει να εξετάσει όλα τα πραγματικά περιστατικά, τις συνθήκες που αναφέρουν και οι δύο γονείς, καθώς και να κρίνει αν η μετεγκατάσταση θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του ανηλίκου, θα προσφέρει ποιοτικότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, καλύτερη ποιότητα ζωής εν γένει και περισσότερες ευκαιρίες να υλοποιήσει τους στόχους του. Πρέπει, τέλος, να εξετάσει αν και κατά πόσο η απουσία του έτερου γονέα θα επηρεάσει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του τέκνου.

Τι μπορεί να αντιτάξει ο μη έχων τη γονική μέριμνα γονέας;

  1. Βλάβη στον ψυχισμό του ανηλίκου, αν αποστερηθεί τον ένα γονέα.
  2. Ότι οι συνθήκες διαβίωσης στον τόπο της μετεγκατάστασης θα είναι δυσχερέστερες.
  3. Ότι ο έχων την επιμέλεια γονέας δεν θα μπορεί να παράσχει στο τέκνο ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης στο νέο τόπο κατοικίας.
  4. Ότι η πόλη μετεγκατάστασης δεν προσφέρεται για μακρόβια διαβίωση του ανηλίκου τέκνου.

Για το σκοπό τούτο μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για να υποχρεώσει το γονέα που θέλει να μετοικήσει μαζί με το τέκνο να μην το πράξει έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση του δικαστηρίου.

Δύναται, ακόμη, και να ζητήσει αφαίρεση της επιμέλειας επικαλούμενος το γεγονός ότι το παιδί είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον υφιστάμενο τόπο κατοικίας του, το σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.