Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός. Με το διαζύγιο τα συνήθη προβλήματα που έρχονται στην επιφάνεια και πρέπει να επιλύσει ο δικηγόρος διαζυγίων είναι τα ακόλουθα:

  1. η διατροφή των παιδιών,
  2. η επιμέλεια των τέκνων,
  3. η διατροφή του/της συζύγου,
  4. η επικοινωνία του γονέα που θα χάσει την επιμέλεια με το τέκνο,
  5. η κατοικία των παιδιών,
  6. ενδεχόμενες περιουσιακές διαφορές

Τα είδη Διαζυγίου

Τα είδη διαζυγίων που προβλέπονται από τον νόμο είναι το συναινετικό και το κατ’ αντιδικία ως ειπώθηκε, υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο αυτόματο διαζύγιο αλλά πρακτικά αυτό συνιστά υποκατηγορία του κατ’ αντιδικία διαζυγίου. Αυτόματο διαζύγιο έχουμε όταν υπάρχει υπερδιετής διάσταση μεταξύ των συζύγων. Ως διάσταση νοείται η απουσία σωματικής ή ψυχικής επαφής μεταξύ των συζύγων, το λεγόμενο στη λατινική νομική ορολογία corpus (σώμα) και animus (ψυχή).

Στο συναινετικό διαζύγιο οι πρώην σύζυγοι έχουν κοινή θέση αναφορικά με το πως θα λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από το διαζύγιο. Συναινούν λοιπόν επιλύοντας ειρηνικά τις όποιες εκκρεμότητες, με την αρωγή των δικηγόρων τους. Ωστόσο πολλές φορές ένα διαζύγιο προκαλεί έριδες καθώς υπάρχουν δυστυχώς αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μερών. Όταν δεν υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης το διαζύγιο με αντιδικία είναι μονόδρομος ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται δικηγόρος διαζυγίων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες και να προστατέψετε τα δικαιώματα σας.

Συναινετικό διαζύγιο

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Μέχρι να καταχωρισθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ο γάμος θεωρείται ισχυρός.

Υποχρεωτική παραμένει κατά τη νέα διαδικασία η εκπροσώπηση των συζύγων από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι συνυπογράφουν με το ζευγάρι ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί η σχετική εντολή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η λύση του θρησκευτικού γάμου απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που καταχωρίζονταν απλά στο οικείο ληξιαρχείο, χωρίς να είναι υποχρεωτική και η πνευματική λύση του. Ειδικά τα ζευγάρια, που δεν επιθυμούσαν να ξαναπαντρευτούν – τουλάχιστον σύντομα – δεν προχωρούσαν σε πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου τους, προς αποφυγή εξόδων. Πλέον ο Ν.4509/2017 δεν αφήνει την επιλογή στους πρώην συζύγους να μην λύσουν το θρησκευτικό τους γάμο και πνευματικά, εκτός από διοικητικά.

Το κόστος για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη είναι σαφέστερα αυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο λύσης του γάμου με δικαστική απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα της εκπροσώπησης των συζύγων από ξεχωριστό δικηγόρο έκαστος και αφετέρου λόγω της εισαγωγής της συμβολαιογράφου στη διαδικασία, η οποία βέβαια αμείβεται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.

Ειδικότερα, κάθε σύζυγος πρέπει να καταβάλλει α) την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη νομική συμβουλή, την εκπροσώπηση ενώπιον του συμβολαιογράφου και τη σύνταξη ή έλεγχο των συμφωνητικών λύσης του γάμου και επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, β) την αναλογία του ή και όλη την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης λύσης του γάμου, αναλόγως της συμφωνίας με τον έτερο σύζυγο, γ) το τέλος για τη θρησκευτική λύση του γάμου στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, εφόσον ήταν θρησκευτικός ή και πολιτικός, που ιερολογήθηκε μεταγενέστερα, ε) το ειδικό τέλος για τη λύση του θρησκευτικού γάμου προς το Δημόσιο Ταμείο, στ) την αμοιβή του συμβολαιογράφου για σύνταξη των ειδικών πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους σε περίπτωση, που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να έρθουν σε επαφή και να εμπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία, ζ) άλλα μικροέξοδα, που ενδεχομένως προκύψουν.

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που θα πρέπει να χορηγηθούν κατ’ αρχήν στους δικηγόρους των συζύγων, προκειμένου αυτοί εν συνεχεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του γάμου, είναι ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μία ληξιαρχική πράξη γάμου. Εάν οι σύζυγοι απέκτησαν τέκνα, τα οποία κατά το χρόνο της λύσης του γάμου είναι ανήλικα, καλό θα ήταν να προσκομίζονται και οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους. Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως λόγου χάρη διαβατήριο σε ισχύ ή προσωπικό δελτίο ταυτότητας, εάν κάποιος από τους συζύγους είναι ιθαγένειας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλαγές προς ψηφιοποίηση της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου στον συμβολαιογράφο, θεσπίζει ο νέος νόμος 4800/2021, λίγα λόγια σχετικά με την διαδικασία αυτή:

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και όχι την κατ’ αντιδικίαν, η οποία συνεχίζει να υφίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.

Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά απλή και τάχιστη, με αποτέλεσμα σε διάστημα λίγων  μόνο ημερών να εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο που επιθυμούν τα μέρη, λαμβάνοντας συμμετοχή στην διαδικασία αυτή με ένα κλικ από το σπίτι τους.

Και πάλι όμως απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου όπως ισχύει και σήμερα, μόνο που αυτή η συνδρομή θα γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και φυσικά με την σύμπραξη δικηγόρου, έναν για την κάθε πλευρά.

Η διαδικασία ξεκινάει με την αίτηση ενός από τους δικηγόρους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος ενημερώνει το σύστημα με τα στοιχεία που του ζητάει, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία των συζύγων, Ληξιαρχική πράξη γάμου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ συζύγων κλπ.

Έπειτα ενημερώνονται ηλεκτρονικά με email και τα δύο μέρη-σύζυγοι, ο έτερος δικηγόρος του άλλου μέρους και ο συμβολαιογράφος και καλούνται να συμμετάσχουν κι εκείνοι στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο ένας δικηγόρος ανεβάζει στην εφαρμογή το κείμενο της συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και συμφωνία για τα επιμέρους θέματα της γονικής μέριμνας, επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των τέκνων εφόσον υπάρχουν και εφόσον επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο του διαζυγίου και ο άλλος δικηγόρος επιβεβαιώνει το τελικό κείμενο στο οποίο συμφωνεί ο πελάτης του και ο ίδιος και επιβεβαιώνει επίσης τον συμβολαιογράφο που θα αναλάβει την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης του συναινετικού διαζυγίου.

Οι σύζυγοι δε, μέσα από την εφαρμογή θα δηλώσουν ότι συναινούν σε αυτό το κείμενο και την συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους. Μετά την συναίνεση των συζύγων για την συνέχιση της διαδικασίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή ορίζει και εκκινεί την έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας που πρέπει να παρέλθει όπως ορίζει ο νόμος, για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του διαζυγίου μέσω του συμβολαιογράφου.

Μόλις παρέλθει το 10ήμερο, όλα τα μέρη (σύζυγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφος) ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση του χρόνου αυτού, ώστε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου με τον συμβολαιογράφο ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει και ανεβάζει στο σύστημα την συμφωνία διαζυγίου με τα τυχόν επιμέρους θέματα, η οποία εγκρίνεται με κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον διαθέτουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την ψηφιακή δήλωση έγκρισης της συμφωνίας του διαζυγίου.

Κατόπιν, ο συμβολαιογράφος μέσω της πλατφόρμας δηλώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου και σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αναφέρει και στοιχεία για την πνευματική λύση του γάμου, εφόσον ο γάμος ήταν θρησκευτικός.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών από την ίδια την εφαρμογή.

Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγγραφή του συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και το σύστημα ενημερώνει με email όλα τα μέρη (συζύγους, δικηγόρους, συμβολαιογράφο) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γνωστοποιώντας παράλληλα σε όλους τον μοναδικό κωδικό/αναγνωριστικό που έχει λάβει το διαζύγιο αυτό σαν πράξη.

Εννοείται ότι εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και η δια ζώσης έκδοση συναινετικού διαζυγίου στο γραφείο του συμβολαιογράφου, η οποία είναι επίσης τάχιστη και εύκολη και έχει γίνει ακόμη πιο εύκολη με την κατάργηση, σύμφωνα με τον νέο νόμο, της υποχρεωτικής επικύρωσης της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαζυγίου από τους συζύγους στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Επικύρωση πλέον του γνησίου της υπογραφής των συζύγων για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαζυγίου τους, μπορεί να γίνει είτε στα ΚΕΠ είτε σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή, ενώ δεν απαιτείται επικύρωση τους γνησίου της υπογραφής τους, σε περίπτωση κοινής ψηφιακής τους δήλωσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το άυλο συναινετικό διαζύγιο.

Φυσικά, εξακολουθεί να ισχύει ότι η υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού καθώς και η υπογραφή του Διαζυγίου στον συμβολαιογράφο, μπορεί να γίνει και μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον εκείνοι διαθέτουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Ωστόσο η εξ αποστάσεως ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου αυτού είναι ακόμη πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη και με λιγότερη συναισθηματική φόρτιση για τους συζύγους, καθώς κυριολεκτικά θα γίνεται με ένα κλικ από το σπίτι τους.