Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ο εργατολόγος ασχολείται με το εργατικό δίκαιο που ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων. Το εργατικό δίκαιο καλύπτει 2 βασικούς τομείς:

  • τους όρους εργασίας: ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου, απόσπαση εργαζομένων,
  • την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους για ομαδικές απολύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λπ.

Το δικηγορικό μας γραφείο αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων, που τόσο συχνά παραβιάζονται, ώστε να αντιστραφεί η παγίωση της γενικευμένης παραβίασης τους, σε συνδυασμό και αλληλοϋποστήριξη με συνδικαλιστικές και άλλες μορφές αγώνα. Η εμπειρία και η δικηγορική πρακτική μας έχει αποδείξει ότι κάθε εργαζόμενος αξίζει να διεκδικήσει την προστασία των δικαιωμάτων του και ότι είναι απόλυτα εφικτό με την κατάλληλη νομική υποστήριξη μπορεί να δικαιωθεί ακόμα και αν τα δεδομένα δεν είναι τα καλύτερα δυνατά.

Οι δικηγόροι – εργατολόγοι του γραφείου μας, διαθέτοντας πολύτιμη πείρα και κατάρτιση στο εργατικό δίκαιο, αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και ευαισθησία την νομική υποστήριξη εργαζομένων με σκοπό την δίκαιη ικανοποίηση τους σε όλο το φάσμα υποθέσεων του εργατικού δικαίου. Ειδικότερα ως γραφείο έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά με υποθέσεις, όπως:

  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών – δώρων – επιδομάτων – αποζημιώσεων αδειών
  • Ακύρωση καταχρηστικής απόλυσης
  • Αποζημιώσεις εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων
  • Υποστήριξη ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
  • Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων [συνδικαλισμός, προσωπικά δεδομένα κ.α]
  • Συμβουλές και ενημέρωση προς εργοδότες και εργαζόμενους. 

Ως δικηγορικό γραφείο αγωνιζόμαστε με ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο για την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, διατηρώντας προσιτή πολιτική για τους εντολείς μας, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος σε “μαύρη εργασία” ή έχοντας απολυθεί καταχρηστικά.

Για αυτό ως δικηγόροι εργατικού δικαίου, με εφόδιο την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη επίτευξη των συμφερόντων των εντολέων μας.

Η εργασία ως δημιουργική εκδήλωση της προσωπικότητας και θεμέλιο του οικονομικού πλούτου

Η εργασία αποτελεί πρωταρχική έννοια του Εργατικού Δικαίου. Για χιλιετίες θεωρήθηκε απλό αντικείμενο συναλλαγής και εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, στην εποχή της δουλείας η εργασία θεωρούνταν υποτιμητική και αντάξια μόνο για τους δούλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ελληνική γλώσσα η λέξη δουλειά ετυμολογείται από τη λέξη δουλεία και η λέξη αφεντικό από τον αφέντη, δηλαδή τον κύριο του δούλου. Η κατάσταση παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια για αιώνες. Με τη Βιομηχανική Επανάσταση ο θεσμός της δουλείας υποχώρησε. Ωστόσο, και πάλι η εργασία συνέχισε να θεωρείται αντικείμενο συναλλαγής και μόνο. Η εκμετάλλευση της εργασίας και συνακόλουθα των εργαζομένων, δεν είχε όρια και οι συνθήκες εργασίας ήταν απάνθρωπες (παιδική εργασία, εξαντλητικά ωράρια, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.). Η κατάσταση αυτή πυροδότησε πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες. Σταδιακά, και ως αποτέλεσμα των αγώνων αυτών, αναγνωρίστηκε ότι η εργασία δεν είναι απλώς αντικείμενο συναλλαγής αλλά αποτελεί δημιουργική εκδήλωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας και ότι η προστασία της είναι παράλληλα και προστασία της προσωπικότητας. Στα πλαίσια της οικονομικής επιστήμης η εργασία αναγνωρίζεται ως διακριτός παραγωγικός συντελεστής με θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία του οικονομικού πλούτου και η προστασία της αποβαίνει σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, η εξασφάλιση ικανοποιητικών αμοιβών και όρων εργασίας για τους εργαζόμενους συμβάλλει στην ισορροπία της κοινωνικής ζωής και του οικονομικού συστήματος.

Ο εργατολόγος στο εργατικό δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο ενδιαφέρεται για τις περιπτώσεις παροχής εργασίας από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο και μάλιστα μόνο για εκείνη τη μορφή εργασίας που παρέχεται σε τρίτο που καλείται εξαρτημένη εργασία. Η εργασία που προσφέρει ο δημόσιος υπάλληλος καθώς και εκείνη που παρέχει ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν ρυθμίζονται από το εργατικό δίκαιο. Από τη σκοπιά του εργατικού δικαίου, εργασία είναι η ενέργεια που ένα άτομο, ο μισθωτός, προσφέρει σε κάποιον άλλον, τον εργοδότη, για την εξυπηρέτηση σκοπών του δεύτερου και στα πλαίσια μια ειδικής έννομης σχέσης που ονομάζεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο σκοπός του εργοδότη είναι κατά κανόνα οικονομικός. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο σκοπός είναι διαφορετικός όταν η εργασία παρέχεται για την άμεση ωφέλεια του εργοδότη (για παράδειγμα η εργασία υπηρέτριας ή η εργασία baby sitter). Η σχέση εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζεται από τη σύμβαση εργασίας. Με άλλα λόγια, η εργασία είναι το αντικείμενο της έννομης σχέσης που συνδέει το μισθωτό με τον εργοδότη και ασχολείται ο εργατολόγος.

Εργατολόγος και εξαρτημένη εργασία

Εξαρτημένη εργασία είναι η εργασία που υπόκειται στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και της εποπτείας της εργασίας ενώ καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της. Ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη και αν υπάρχει διαφωνία αναλαμβάνει ο εργατολόγος από κάθε πλευρά.

Μισθωτός

Μισθωτός είναι το πρόσωπο, το οποίο βάση σχέσεως εξαρτημένης εργασίας τελεί στην υπηρεσία τρίτου και υποχρεούται στην παροχή εργασίας προς αυτόν. Δεν είναι μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, εάν παρέχουν εργασία εκ του νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εταίροι και τα μέλη σωματείου, εάν παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ή το σωματείο.

Εργοδότης

Εργοδότης είναι το πρόσωπο που απασχολεί άλλο ως μισθωτό. Μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο.

Μισθός

Μισθός είναι η κάθε παροχή του εργοδότη, οποιασδήποτε μορφής ή ονομασίας ή ειδικότερης αιτίας, που χορηγείται ως αντάλλαγμα για την εργασία που καταβάλλει ο μισθωτός.

Επιχείρηση

Θεωρείται κάθε οικονομική μονάδα που παράγει υλικά προϊόντα ή υπηρεσίες συνδυάζοντας κατάλληλα τους συντελεστές παραγωγής.

Εκμετάλλευση

Εκμετάλλευση είναι η οργανωτική ενότητα προσωπικών και υλικών μέσων και άυλων αγαθών, όπου επιδιώκεται το τεχνικό αποτέλεσμα της εργασίας.