Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οδηγοί Επαγγελματικών Οχημάτων: Ιδιαιτερότητες

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησης, οι οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων, που το αντικείμενο της εργασίας τους συνίσταται κατά κύριο λόγο στην οδήγηση οχημάτων (ιδίως βαρέων), που όπως είναι ευνόητο απαιτεί περισσότερο χρόνο ανάπαυσης από αυτόν που απαιτείται για συνήθη επαγγέλματα εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση ατυχημάτων από υπερβολική κόπωση, έχουν προβλεφθεί νομοθετικά ειδικές ρυθμίσεις: Στην απασχόληση των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (πούλμαν) παρατηρούνται αποκλίσεις ως προς τα χρονικά όρια εργασίας, καθόσον ως προς αυτούς ισχύει η υπ’ αριθ. 51266/2955/75 απόφαση του Υπουργού Απασχολήσεως. Κατά την απόφαση αυτή ο χρόνος απασχόλησης του οδηγού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 13 ώρες την ημέρα και τις 72 ώρες την εβδομάδα. Η απασχόληση περιλαμβάνει: α) την οδήγηση που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και 48 την εβδομάδα, β) τον χρόνο παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου από και εις τον σταθμό, γ) τον χρόνο των τυχόν επισκευών κατά τη διαδρομή, δ) τα κατά τη διαδρομή διαλείμματα και τις εκτός έδρας διακοπές και ε) τις εντός της έδρας διακοπές και τις μεταξύ δύο διαδρομών διακοπές στο σταθμό, εφόσον κάθε μία από αυτές δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες (από 10.11.87 και εφεξής όλες τις διακοπές).

Για την πέραν του 8ώρου απασχόληση, καταβάλλεται ωρομίσθιο προσαυξημένο: α) κατά 25% για τις μέχρι 60 ώρες ετησίως, β) κατά 50% για τις πέραν 60 έως 120 ώρες ετησίως και γ) κατά 75% για τις πέραν των 120 ώρες ετησίως. Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό προς την από 26.2.75 ε.γ.σ.σ.ε., τις 6/79 και 1/82 αποφάσεις του δδδδ Αθηνών και την από 14.2.84 ε.γ.σ.σ.ε., προκύπτει ότι η απασχόληση των οδηγών πούλμαν δύναται να αποτελεί: α) υπερεργασία μεταξύ των συμβατικών ορίων εργασίας και νόμιμων, η οποία υπολογίζεται κατά εβδομάδα, β) επιτρεπόμενη υπερωριακή εργασία, που συνίσταται στην απασχόληση γενικά του οδηγού πέραν των 8 ωρών με το σύστημα της εβδομάδας των έξι ημερών και 9 με το σύστημα της εβδομάδας των πέντε ημερών εργασίας, μέχρι 13 ημερησίως και 48 ώρες την εβδομάδα μέχρι 72 και γ) παράνομη υπερωριακή εργασία (εάν δεν τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου), η οποία μπορεί να εμφανιστεί με δύο μορφές: είτε με υπέρβαση της οδήγησης πέραν των 8 ή 9 την ημέρα και 48 την εβδομάδα, είτε με υπέρβαση της απασχόλησης των 13 ωρών την ημέρα και 72 την εβδομάδα. Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονταν και για τους οδηγούς των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων και Υπερεργασία – Υπερωρίες

Το συμβατικό ωράριο των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων είναι σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ενώ το αντίστοιχο νόμιμο προκειμένου για πενθήμερη απασχόληση ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) ώρες. Οι πέντε επιπλέον ώρες του συμβατικού ωραρίου, δηλαδή η 41η, 42η, 43η, 44η, και η 45η ώρα εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται ως υπερεργασία και αμείβεται με προσαύξηση 20%. Η υπερεργασιακή απασχόληση απόκειται στην κρίση του εργοδότη και, εφόσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος υποχρεούται να την παράσχει. Η απασχόληση του οδηγού πέραν του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου των σαράντα πέντε (45) ωρών προκειμένου για πενθήμερη εργασία είναι υπερωρία. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%). Επισημαίνεται ότι υπερωρία υφίσταται όχι μόνον όταν γίνεται υπέρβαση του νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου αλλά και όταν γίνεται υπέρβαση του νομίμου ημερησίου ωραρίου. Το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας είναι κατά κανόνα το 9ωρο, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση (άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 26/2/1975). Αυτό σημαίνει ότι η υπέρβαση εντός της ιδίας ημέρας του 9ώρου (στο πενθήμερο) συνιστά υπερωρία, ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται κατά την εβδομάδα υπέρβαση των 45 ωρών (στο πενθήμερο) και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74, του Ν.3863/2010.

Πέραν της υπερεργασίας επιτρέπεται η υπέρβαση του νομίμου ημερησίου ωραρίου των οδηγών έως δυο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος στο πλαίσιο της υπερωριακής απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 2, της υποπαραγράφου ΙΑ.13του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής εργασίας (κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας), για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%). Οι εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός της έδρας της επιχείρησης, σε περιοχές στις οποίες, δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, οφείλουν να προμηθεύουν τους εργαζόμενους αυτούς, πριν την έναρξη απασχόλησης τους, με αντίγραφο/απόσπασμα του «Ειδικού Βιβλίου υπερωριών», το οποίο τηρείται, με ευθύνη του εργοδότη, στο χώρο εργασίας και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος τόσο της ορθής συμπλήρωσης του, όσο και της νομότυπης και εντός των προβλεπόμενων ορίων πραγματοποιθείσας υπερωριακής απασχόλησης (ΥΑ 11921/253/11-4-2014).

Οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων και Βιβλίο Υπερωριών

Ο εργοδότης οφείλει να καταγράφει υποχρεωτικά και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους, τις νόμιμες υπερωρίες στο ειδικό αυτό βιβλίο. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων. H υποχρέωση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταχωρείται, εκ των προτέρων, ή βάσει προγραμματισμού, πιθανώς πραγματοποιηθησόμενη υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, αλλά η υπερωρία που, δεδομένων των συνθηκών, είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί. Ευνόητο είναι ότι η καταγραφή της ώρας λήξης της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης θα καταχωρείται στο Ειδικό Βιβλίο με το πέρας αυτής (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 13146/37/6-4-2015). Οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης και ορθής συμπλήρωσης του ειδικού βιβλίου υπερωριών καθορίζονται από την παρ. 1, του άρθρου 80, του Ν.4144/2013 όπως ισχύει μετά την έκδοση της παρ. 1Β του άρθρου 55 του Ν.4310/2014. Επιπρόσθετα ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» μέσω του εντύπου Ε8 – Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, το σύνολο των νομίμων και εντός των προβλεπόμενων ορίων, υπερωριών που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα. Το «ειδικό βιβλίο υπερωριών» συνεχίζει να είναι αθεώρητο και η τήρηση του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το εάν απασχολείται ή όχι υπερωριακά ο εργαζόμενος.

Βιβλίο Δρομολογίων

Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α,Β,Γ) ή οι εκπρόσωποι τους έχουν υποχρέωση να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρηση του καθορίζονται στην αρ. πρωτ. 1173/1980 απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το βιβλίο δρομολογίων ισχύει για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας του οδηγού συμπεριλαμβανόμενης της ώρας εκκίνησης και άφιξης του δρομολογίου.

Ταχογράφος

Εκτός από την υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου δρομολογίων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην ανωτέρω παράγραφο, τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων έχουν υποχρέωση τήρησης και συσκευής ελέγχου (Ταχογράφο).  Ως «ταχογράφος» ή «συσκευή ελέγχου», νοείται ο εξοπλισμός που προορίζεται για εγκατάσταση σε οχήματα οδικών μεταφορών για αυτόματη ή ημιαυτόματη απεικόνιση, καταγραφή, εκτύπωση, αποθήκευση και έκδοση στοιχείων που αφορούν στην κίνηση, περιλαμβανομένης της ταχύτητας, αυτών των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3, του Κανονισμού 561/2006 και στοιχείων για ορισμένες περιόδους δραστηριότητας των οδηγών τους.