Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο στον Δημόσιο Τομέα

(ΔΠρΑθ 18394/2023)

29ο Τμήμα Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αγωγή αποζημίωσης, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της ενάγουσας εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του, και ειδικότερα εξαιτίας της σεξουαλικής παρενόχλησης που διατείνεται ότι της ασκούσε επί τρία και πλέον έτη ο προϊστάμενός της, ο οποίος άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του εναγόμενου, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και της προσβολής της προσωπικότητάς της από ενέργειες του τελευταίου, καθώς και από την παράλειψη των οργάνων του εναγομένου να αποτρέψουν την ανωτέρω παρενόχληση.

Έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης – Ο καθ` ου φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών – Υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση καταγγελίας για παρενοχλητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και αρχή αμεροληψίας συλλογικών οργάνων. Κρίση ότι, εν προκειμένω, δεν στοιχειοθετείται η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο συντρέχει περίπτωση περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας της ενάγουσας εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παρεμβαίνοντος στον χώρο εργασίας και κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Κρίση, περαιτέρω, ότι από την καθυστερημένη μετακίνηση του παρεμβαίνοντος από τον ίδιο εργασιακό χώρο, καθώς και από την αρχική απόρριψη του αιτήματος της ενάγουσας για εξαίρεσή του ως αξιολογητή της, κατά του οποίου εκκρεμούσε καταγγελία της για σεξουαλική παρενόχληση, προκλήθηκε ηθική βλάβη της ενάγουσας.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή – Αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 6.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης.