Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με τι ασχολείται ο δικηγόρος Διοικητικού Δικαίου;

Ο δικηγόρος του Διοικητικού Δικαίου ασχολείται με τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις φυσικών και νομικών προσώπων με το κράτος. Οι  ενστάσεις, η ενδικοφανής προσφυγή, η  αίτηση ακύρωσης, η προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η έφεση αλλά και η αίτηση  αναίρεσης  αποτελούν τα κύρια ένδικα βοηθήματα μέσω των οποίων  άγονται οι υποθέσεις ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων.

Οι διοικητικές διαφορές είναι οι πάσης φύσεως υποθέσεις που γεννώνται στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοσίας Διοικήσεως και της άσκησης υπ’ αυτής της δημόσιας εξουσίας. Τα πάσης φύσεως διοικητικά όργανα, μονοπρόσωπα ή συλλογικά, ουχί σπανίως λειτουργούν κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι πράξεις, όμως, αυτές, όπως και οι παραλείψεις των οργάνων της πολιτείας, ελέγχονται από τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα οποία έχουν την εξουσία κατά το Σύνταγμα και τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους να ακυρώνουν ή να μεταρρυθμίζουν τις πράξεις της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται και η διεκδίκηση εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί ο διοικούμενος από αυτές τις  πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης.

Για παράδειγμα το γραφείο μας αναλαμβάνει την Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας. Επίσης την σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας , αγωγών. Επί παραδείγματι, υποθέσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη ιατρών και στρατιωτικών, τη  νομική επίλυση διαφορών που προκύπτουν  από επιβολή δημοτικών τελών και φόρων, από δημοσίους διαγωνισμούς, τη χορήγηση σύνταξης, τη διεκδίκηση επιδομάτων καθώς και από αγωγές αποζημίωσης. Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και των Δικαστηρίων τους εντολείς μας σε υποθέσεις φορολογικών διαφορών και αναλαμβάνουμε τη  διευθέτηση αυτών είτε με συμβιβαστική επίλυση  είτε με την έγερση των κατάλληλων ενδίκων  βοηθημάτων.

Επιπροσθέτως, με σημαντική εμπειρία στον τομέα του Εκκλησιαστικού Δικαίου προσφέρουμε υπηρεσίες με αντικείμενο υποθέσεις διοικητικού δικαίου,  οι οποίες αφορούν σε έννομες σχέσεις Ενοριών, Μητροπόλεων και Μοναστηριών. 

Μπορείτε να αναφέρετε από την εμπειρία σας επιτυχημένες αποφάσεις σε διοικητικές διαφορές εντολέων σας με την διοίκηση;

 1.  Υπηρεσιακή εξέλιξη ιατρών. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 2.  Υπηρεσιακή εξέλιξη στρατιωτικών. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 3. Υπηρεσιακή εξέλιξη Πανεπιστημιακών. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 4. Διαφορές  δημοτικών τελών και φόρων. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 5. Φορολογικές διαφορές. Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 6. Κοινωνικοασφαλιστικό  δίκαιο. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.
 7. Πράξεις εφαρμογής.  Εκπροσώπηση σε διαφορές που ανακύπτουν ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 8.  Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 9.  Δημόσιοι διαγωνισμοί. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 10.  Υποθέσεις Εκκλησιαστικού δικαίου. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπησης  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών σε  διαφορές  Διοικητικού δικαίου Ενοριών, Μητροπόλεων, Μονών. 

Ποιές υπηρεσίες προσφέρονται από έναν δικηγόρο διοικητικού δικαίου του γραφείου σας;

 1. Χωροταξικό – Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο της Δόμησης: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια, τις πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, θέματα δόμησης, οικοδομικών αδειών, τα αυθαίρετα, τα πρόστιμα αυθαιρέτων, την προστασία της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις πάσης φύσεως, τις προσφυγές κατά πράξεων της πολεοδομίας κλπ.
 2. Δίκαιο Περιβάλλοντος: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικού και οικιστικού), ενώ έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, την περιβαλλοντική ευθύνη, τις παραβάσεις και τα σχετικά πρόστιμα, τα ύδατα, τα ρέματα, τα ειδικά καθεστώτα προστασίας (Natura 2000, αιγιαλός κλπ.), τη διαχείριση αποβλήτων, τα χρηματοδοτικά περιβαλλοντικά εργαλεία κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διάσταση του δικαίου περιβάλλοντος της ΕΕ, ως πυλώνα και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
 3. Προσφυγές κατοίκων κατά έργων που θίγουν το περιβάλλον: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν συλλογικές αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων ή πάσης φύσεως θιγομένων κατά αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντός τους. Επίσης, παρέχεται υποστήριξη και στη σύνταξη καταγγελιών ενώπιον των αρμόδιων δημοσίων αρχών, καθώς και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 4. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, ΣΜΠΕ κλπ.), σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο.
 5. Προσβολή περιβάλλοντος και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων που αφορούν το περιβάλλον (προσωπικότητα, ιδιωτική ζωή, υγεία, ζωή), όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις, αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ιδίως, αναλαμβάνεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για πληθώρα ειδικότερων δικαιωμάτων που προασπίζονται από την ΕΣΔΑ, π.χ. λόγω χρονιζουσών μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.
 6. Δασικό Δίκαιο: Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμοί, αναδασώσεις, Δασικοί Χάρτες, επεμβάσεις σε δάση, δασικές αστυνομικές διατάξεις, θήρα, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων κλπ.), σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.
 7. Δίκαιο αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς: Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των πάσης φύσεως μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, διατηρητέων, αρχαιοτήτων, νεότερων μνημείων και εν γένει πολιτιστικών αγαθών, σε επίπεδο συμβουλευτικής και δικαστικής εκπροσώπησης.
 8. Αυθαίρετη Δόμηση: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν ένδικη και διοικητική προστασία από τις κυρώσεις της αυθαίρετης δόμησης (εκθέσεις αυτοψίας) κλπ. καθώς και νομική υποστήριξη του μηχανικού κατά την υπαγωγή στους νόμους των αυθαιρέτων.
 9. Δίκαιο Ενέργειας: Παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν το διοικητικό δίκαιο ενέργειας, τα ενεργειακά έργα, την πολεοδομική και περιβαλλοντική τους παράμετρο. Παρέχουμε νομική υποστήριξη και σε διαδικασίες ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και κατά των αποφάσεών της  στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 10. Διοικητικό Δίκαιο: Οι σχέσεις κράτους – πολίτη τίθενται στο επίκεντρο της ενασχόλησής μας. Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη σε πάσης φύσεως διοικητικά ζητήματα.