Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το γραφείο μας έχει χειρισθεί σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα ενώπιον των αρμοδίων αρχών και φορέων, που άπτονται της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνήθως σε τι είδους δικαστικές αποφάσεις εμπλέκεται ένας δικηγόρος του Δικαίου της Παιδείας; 

 1. Εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ.
 2. Φοιτητών (π.χ. μετεγγραφές).
 3. Ιδιωτικών σχολείων.
 4. Κολλεγίων.
 5. Κέντρων διά βίου μάθησης.
 6. Ισοτιμιών πτυχίων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 7. Υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόσληψη, αποδοχές, άδειες, κινητικότητα, πειθαρχικά παραπτώματα).
 8. Οργανωτικής δομής και εσωτερικής λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών (π.χ. εκπόνηση Οργανισμών Πανεπιστημίων, εκπόνηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας).
 9. Υποστήριξης στη διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων Πανεπιστημίων (Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Ε.Λ.Κ.Ε., Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα).

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας δικηγόρος του Δικαίου της Παιδείας;

 • Τον ρόλο του Δικαίου και του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σχολική νομοθεσία στο καθημερινό διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και της νομοθεσίας που διέπει την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Το Δίκαιο και τους Θεσμούς που διέπουν τη σχολική εκπαίδευση και πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο διαμόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Τα σημεία σύγκλισης και διαφοροποίησης του Δικαίου της εκπαίδευσης σε σχέση με το υπόλοιπο Δίκαιο και τα οποία πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών οργανισμών και από την φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
 • Το Δίκαιο και τους Θεσμούς της ΕΕ για να καταλαβαίνει πως σχεδιάζονται και να υλοποιούνται εκπαιδευτικές πολιτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα που εξυπηρετούν την ευρωπαϊκή σύγκληση και εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές επιταγές.