Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ποιοι θεωρούνται μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων;

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα μέλη ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους.

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. Ειδικότερα:

  • Το διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών, συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
  • Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ περιλαμβάνει κυρίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.
  • Το διοικητικό έργο των μελών ΔΕΠ περιλαμβάνει κυρίως συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ (Γ.Σ. Τομέα, Γ.Σ. Τμήματος, Δ.Σ. Τμήματος, Σύγκλητος), συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του ΑΕΙ, κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, καθώς και συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.

Τα μέλη ΔΕΠ διορίζονται υπό το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, μπορούν δε, κατ’ εξαίρεση, να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβίβαστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους ΔΕΠ.. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα εξέλιξης στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ;

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, για τις ανάγκες του οποίου προκηρύσσεται η θέση, συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή έχει ορισθεί στην πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν μετέχει παράλληλα και ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για τη σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Ιδρύματος.

2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, ελέγχεται εάν κάποιο από τα μέλη του παρουσιάζει κώλυμα συμμετοχής. Ως κωλύματα συμμετοχής σε εκλεκτορικό σώμα ορίζονται: α) η ιδιότητα του συζύγου ή του συμβιώντος ή η εξ αίματος ή αγχιστείας συγγένεια σε ευθεία ή πλάγια γραμμή έως τον τέταρτο βαθμό ή η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους, β) η ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς αναστολής, γ) η λήψη άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος. Ειδικώς για την ύπαρξη κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκλέκτορα λόγω ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους, το εκλεκτορικό σώμα, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους στο πρόσωπο του οποίου προβάλλεται το κώλυμα, αποφασίζει αιτιολογημένα εάν υφίσταται το κώλυμα. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη κωλύματος συμμετοχής στο εκλεκτορικό σώμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του μέλους με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 146 για τη συμπλήρωση του μέλους.

3. Το εκλεκτορικό σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του, επιλέγει, από τα τακτικά μέλη του που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τρία (3) μέλη τα οποία αποτελούν την τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από ένα (1) εσωτερικό εκλέκτορα και δύο (2)εξωτερικούς εκλέκτορες. Εάν δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός μελών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, η επιλογή πραγματοποιείται μεταξύ των μελών του εκλεκτορικού σώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

4. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλει την εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και την αναρτά στο ηλεκτρονικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του άρθρου 142.

5. Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) ανάλυση και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, του έργου και της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

β) διατύπωση γνώμης εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο και ειδικότερα για τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής και του εν γένει επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, καθώς και εάν διαθέτουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. αντίστοιχης βαθμίδας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 143,

γ) εάν κρίνεται ότι περισσότεροι του ενός υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της περ. β) για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π., πραγματοποιείται συγκριτική και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα το επιστημονικό, ερευνητικό, διδακτικό και λοιπό έργο των υποψηφίων.

Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα.

6. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από Καθηγητές ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

7. Οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι πληρούν τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 143, καλούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος να δώσουν επιστημονική διάλεξη σε ένα (1) θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ενώπιον των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Η επιστημονική διάλεξη των υποψηφίων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

8. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής δύνανται να υποβάλουν από κοινού ή χωριστά εντός της ίδιας προθεσμίας υπόμνημα που σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση εισηγητικής έκθεσης.

9. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος συγκαλείται το εκλεκτορικό σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στη συνεδρίαση δύναται να μετέχουν τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το εκλεκτορικό σώμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, προκειμένου τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προβούν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 4. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του εκλεκτορικού σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα.

10. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και στους υποψηφίους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αναρτάται με επιμέλειά τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142.

11. Οι συνεδριάσεις των μελών των Εισηγητικών Επιτροπών και των Εκλεκτορικών Σωμάτων δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της συνεδρίασης, της πιστοποίησης της ταυτότητας των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και της ακεραιότητας της διακινούμενης πληροφορίας. Εάν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης γίνεται υποχρεωτικά σχετική αναφορά στο πρακτικό της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων μπορεί να μαγνητοσκοπούνται, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

12. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, καθώς και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, και εν συνεχεία αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος δύνανται να πραγματοποιούν διαλογική συζήτηση επί του περιεχομένου της εισηγητικής έκθεσης και των απαντήσεων των υποψηφίων.

13. Στο πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η εισηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής ή τα υπομνήματα που υποβλήθηκαν, αν δεν υποβλήθηκε εισηγητική έκθεση,

β) τα υπομνήματα των υποψηφίων,

γ) η ψήφος κάθε μέλους του εκλεκτορικού σώματος η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδική και επαρκή αιτιολογία αυτής σύμφωνα με το εν γένει επιστημονικό, διδακτικό, κλινικό ή καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου.

Εάν δεν έχει υποβληθεί εισηγητική έκθεση, το πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 5.

14. Εάν κρίνεται ότι υφίστανται περισσότεροι του ενός υποψηφίων, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα ψηφίζει και για το εάν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δύναται να επιλεγούν, αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πίνακας με την αξιολογική κατάταξη των υπόλοιπων υποψηφίων. Για την ένταξη υποψηφίου στον πίνακα με φθίνουσα σειρά αξιολογικής κατάταξης, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφοι.

15. Εάν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μετέχει μόνο ένας (1) υποψήφιος που κρίνεται ότι πληροί τα απαραίτητα προσόντα, η εκλογή του υποψηφίου πραγματοποιείται μόνο εάν συγκεντρωθούν έξι (6) θετικές ψήφοι, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

16. Εάν υφίστανται περισσότεροι υποψήφιοι και ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων υποψηφίων. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι όσοι ισοψήφησαν. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

Πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ (Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων);

1. Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης κατανομής των νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Η διαδικασία εξέλιξης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξέλιξης του μέλους Δ.Ε.Π. προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142 και κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης.

3. Εάν η διαδικασία εκλογής νέου μέλους Δ.Ε.Π. δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1, η προκήρυξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταργείται η εν λόγω θέση για το Τμήμα. Με απόφαση της Συγκλήτου ανακατανέμονται σε άλλα Τμήματα του Α.Ε.Ι. οι θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που δεν πληρώθηκαν λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκλογής νέου μέλους Δ.Ε.Π. μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Τμήματος και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες , εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα υψηλός.

4. Μετά την ολοκλήρωση της νέας κατανομής θέσεων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός την προκήρυξη της νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο επόμενο σε σειρά κατάταξης γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος προς το οποίο κατανεμήθηκε η θέση, όπως αυτό είχε καθοριστεί κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διαδικασία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 146 από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων που ίσχυαν κατά τον χρόνο της αρχικής κατανομής της θέσης.

5. Εάν μία διαδικασία εκλογής κριθεί άγονη, η θέση επαναπροκηρύσσεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά, γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση του άρθρου 138.

Ποια είναι η διαδικασία διορισμού των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ);

1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθηκε ή εξελίχθηκε.

2. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. που διορίζεται, είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η χορήγηση της παράτασης είναι υποχρεωτική εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που αιτείται την παράταση κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία του διορισμού του.

3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί για την ανάληψη καθηκόντων, θεωρείται ότι ο εκλεγείς δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του και η σχετική πράξη ανακαλείται με πράξη του Πρύτανη. Σε περίπτωση εκλογής, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να επιλέξει τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, εάν υφίσταται.

4. Εάν δεν υπάρχει επόμενος υποψήφιος στη σειρά κατάταξης, ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει τη θέση στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά, γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση κατανομής του άρθρου 138 κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι πράξεις διορισμού ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 151.

Πώς γίνεται ο έλεγχος νομιμότητας της εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ από το Συμβούλιο Διοίκησης;

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο δύναται να ζητά τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.

2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του εκλεκτορικού σώματος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142. Εάν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η προθεσμία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες τριάντα (30) ημέρες.

3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής, ζητώντας την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφτεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της πράξης διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 149.

Πώς γίνεται ο έλεγχος νομιμότητας της εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων;

1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης του Πρύτανη περί εκλογής ή εξέλιξης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή με ετήσια θητεία και αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται για την ακύρωση των πρακτικών εκλογής και την υποβολή εισηγήσεων για την αναπομπή των φακέλων εκλογής ή εξέλιξης, όπου παρουσιάζεται παράβαση της νομοθεσίας και πλημμέλεια σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης και την υποβολή γνώμης προς τον Υπουργό μετά την εξέταση του φακέλου. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) νομικούς συμβούλους του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου εκλογής ή εξέλιξης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πώς γίνεται η μεταβολή γνωστικού αντικειμένου στα μέλη ΔΕΠ;

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, δύνανται να αιτηθούν τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτουν εκτενές διδακτικό και εν γένει επιστημονικό έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό, από το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του δημοσιευμένου επιστημονικού τους έργου εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο που αιτούνται, β) το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αιτούνται να ενταχθούν υπάρχει στο μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 144, γ) έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εκλογής ή τελευταίας εξέλιξής τους στη βαθμίδα που υπηρετούν.

2. Η μεταβολή γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Τομέα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.

3. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Πώς γίνονται οι μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ);

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή δύνανται να αιτούνται τη μετακίνησή τους προς Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν (Τμήμα προέλευσης), β) δεν έχουν λάβει άλλη μετακίνηση εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, γ) το Τμήμα προς το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (Τμήμα υποδοχής) εδρεύει εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, δ) το γνωστικό τους αντικείμενο περιλαμβάνεται στο μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος υποδοχής, ε) στο Τμήμα προέλευσης υπηρετεί κατ’ ελάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του αιτούντος τη μετακίνηση. Η περ. γ) δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που ήδη υπηρετούν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής ή την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αρμόδιο για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ. α), β), γ) και ε) είναι το Τμήμα προέλευσης, ενώ για την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. δ) το Τμήμα υποδοχής.

2. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π. Οι γνώμες της Συνέλευσης Τμήματος και της Κοσμητείας επί αιτημάτων μετακίνησης των μελών Δ.Ε.Π. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Για τη λήψη τους λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος προέλευσης για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του, η στελέχωσή του και ιδίως ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν με ίδιο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η συνέχιση της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου ζητείται η γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και της Κοσμητείας της Σχολής που εντάσσεται το Τμήμα υποδοχής. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.

3. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, στην οποία αναφέρεται η συναίνεση του Α.Ε.Ι. για τη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται. Εάν η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είναι θετική, το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλει αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. που επιθυμεί να μετακινηθεί, συνυποβάλλοντας την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. προέλευσης. Η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής δύναται να αιτείται την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων για την αξιολόγηση της αίτησης του μέλους Δ.Ε.Π., ιδίως στοιχεία σχετικά με το διδακτικό και εν γένει επιστημονικό του έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό. Εάν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος επί του αιτήματος είναι θετική, αυτή διαβιβάζεται προς την Κοσμητεία της Σχολής για να παράσχει γνώμη και εν συνεχεία προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μετακίνησης του μέλους Δ.Ε.Π. Εάν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής είναι αρνητική, το αίτημα απορρίπτεται. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.

4. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με την έκδοση της πράξης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. που ανήκει το Τμήμα υποδοχής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα που κατείχαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης μετακίνησης και έχουν το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς.

5. Οι προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτημάτων μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. λόγω κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν, καθώς και μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Γενικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.