Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αρχικά ο δικηγόρος του υποψήφιου αγοραστή θα ελέγξει μια σειρά θεμάτων που αφορούν την αγορά ακινήτου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (έλεγχος τίτλων του ακινήτου). Αναλυτικότερα ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, δηλαδή εάν τυχόν υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης, υποθηκεύσεις ή εάν έχουν εγερθεί διεκδικήσεις ή εκκρεμείς αγωγές σε βάρος του ακινήτου. Μελετάμε με μεγάλη προσοχή του τίτλους, ώστε να δούμε την αλληλουχία και τη νομιμότητα του τρόπου κτήσεως του προς μεταβίβαση ακινήτου του ή των δικαιοπαρόχων. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό» από βάρη, στη συνέχεια σκόπιμη είναι η λήψη ενός αντιγράφου των τίτλων πριν την αγορά του ακινήτου, το οποίο θα χρειαστεί για τη μετέπειτα σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Ο δικηγόρος του υποψήφιου αγοραστή συνεχίζει τον έλεγχο σχετικά με το ακίνητο στην κατά τόπον αρμόδια Πολεοδομία. Αναλυτικότερα μελετά την οικοδομική άδεια του ακινήτου για να διαπιστώσει εάν είναι τυχόν αυθαίρετο ή όχι, εάν υπάρχουν τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις ή υπερβάσεις σε σχέση με την άδεια.

Για να μπορέσει να γίνει το συμβόλαιο, ο υποψήφιος αγοραστής οφείλει να πληρώσει προκαταβολικά κάποιους φόρους στην κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ, οι οποίοι αναλογούν στο ακίνητο που ενδιαφέρεται να αγοράσει και καθορίζονται με βάση την αντικειμενική του αξία. Εάν δεν έχει οριστεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ο ορισμός της γίνεται από συμβολαιογράφο.  Κρίσιμο είναι στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί εάν το ακίνητο συνιστά πρώτη κατοικία.

Η υπογραφή του επίσημου συμβολαίου διενεργείται στο συμβολαιογραφείο με την επίσημη παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή, του υποψήφιου αγοραστή και των δικηγόρων των δύο συμβαλλομένων στην αγοραπωλησία. Αφού το συμβόλαιο αναγνωσθεί καθαρά και οι δύο πλευρές δηλώσουν ότι το κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με τους όρους και το περιεχόμενό του, γίνεται η υπογραφή του συμβολαίου και από τις δύο πλευρές.

Επίσημα η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα με την μεταγραφή του υπογραφέντος συμβολαίου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, όπου κατοχυρώνεται και επίσημα στην μερίδα του αγοραστή και νέου ιδιοκτήτη η διαδικασία της αγοραπωλησίας και η κυριότητα του ακινήτου.

Τα λοιπά έξοδα για την οριστική υπογραφή του συμβολαίου περιλαμβάνουν:

ι) Αμοιβή δικηγόρου: ανέρχεται στο 1% επί της αξίας του συμβολαίου μέχρι το ποσό των 44.020,00 € και στο 0,5% επί της λοιπής αξίας του συμβολαίου, υπερβαίνουσας τις 44.020,00€. Η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να διαμορφωθεί προς τα επάνω, ανάλογα με την κρισιμότητα του συμβολαίου.

ιι) Αμοιβή συμβολαιογράφου: ανέρχεται στο 1,6% επί της αξίας.
ιιι) Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: ανέρχονται στο 4,7‰ επί της αξίας του συμβολαίου.