Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΠΑΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Δικαστική απόφαση στην οποία έγινε δεκτό πως οι αγοραστές ακινήτου, αγνοώντας ότι το πωλούμενο τμήμα ακινήτου προερχόταν από κατάτμηση αυτού και ότι είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εξαπατήθηκαν από τους πωλητές, οι οποίοι παρέστησαν σ’ αυτούς ψευδές γεγονός ως αληθές, δηλ. ότι το πωλούμενο ακίνητο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο και έτσι οι αγοραστές συνήψαν το επίδικο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Επομένως, οι εξαπατηθέντες αγοραστές δικαιούνται να αποζημιωθούν, δηλ. δικαιούνται να ζητήσουν την ανόρθωση κάθε ζημίας τους, όπως το τίμημα που κατέβαλαν στους πωλητές και τις αμοιβές που κατέβαλαν σε μηχανικούς για τη σύνταξη μελετών προς έκδοση οικοδομικής αδείας, η οποία δεν εγκρίθηκε από την πολεοδομία.

Αναλυτικά η απόφαση Α.Π. 89/2023, Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:

Σε καθένα από τα ως άνω συμβόλαια οι πωλητές διαβεβαίωναν τους αγοραστές ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο. Η αρτιότητα των οικοπέδων στην περιοχή οριζόταν με απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, όπου προβλέφθηκε ότι θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 400 τ.μ., με συνέπεια το εναπομείναν μετά την ως άνω πώληση εμβαδόν του με αριθ. 43 οικοπέδου να καθίσταται μη άρτιο, αφού πλέον η έκτασή του ανερχόταν σε 359,86 τ.μ. Αλλά και το εναπομείναν ακίνητο των 320,14 τ.μ., το οποίο ήταν όμορο του 44 οικοπέδου, καθίστατο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, καθόσον προερχόταν από ιδιωτική κατάτμηση. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου, οι αγοραστές, προκειμένου να ανεγείρουν κτίσμα στο με αριθ. 43 ακίνητο, υπέβαλαν σχετικό φάκελο στην Πολεοδομία, η οποία όμως δεν τους χορήγησε την αιτούμενη οικοδομική άδεια, καθόσον η κατάτμηση του ως άνω ακινήτου δεν ήταν σύννομη και δημιούργησε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, προερχόμενα από ιδιωτική κατάτμηση.

Επίσης, το τμήμα του ακινήτου με αριθ. 43 που περιήλθε στους αγοραστές δεν είχε τη δυνατότητα να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με την προσκύρωσή του στο όμορο ακίνητο 44, καθόσον προήλθε από την κατάτμησή του από υπαιτιότητα των πωλητών που είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου ακινήτου που αφορούσε το υπολειπόμενο τμήμα των 359,86 τ.μ. του με αριθ. 43 ακινήτου.. Οι αγοραστές έλαβαν γνώση της έλλειψης αρτιότητας του πωληθέντος σ’ αυτούς τμήματος του με αριθ. 43 ακινήτου, όταν ζήτησαν να λάβουν οικοδομική άδεια από την πολεοδομία για την ανέγερση επ’ αυτού κτίσματος.

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των πωλητών που περιελήφθηκαν στα ως άνω συμβόλαια περί αρτιότητας των πωλούμενων ακινήτων, αποδεικνύεται ότι οι πωλητές αν και γνώριζαν ότι η αρτιότητα των ακινήτων 43 και 44 αφορούσε σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΣΧΟΠ τοπογραφικό διάγραμμα την έκταση των 680 τ.μ. για κάθε ακίνητο, παρέστησαν ψευδώς στους εφεσίβλητους ότι καθένα από τα τμήματα των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν χωριστά ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, ενώ λόγω της έκτασή τους αυτό ήταν ψευδές, με αποτέλεσμα το 43 ακίνητο μετά την κατάτμησή του να καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, γεγονός το οποίο αν γνώριζαν οι αγοραστές, ήτοι την πραγματική νομική κατάσταση του 43 ακινήτου, δεν θα προέβαιναν στην αγορά του τμήματός του.

Εξαιτίας της παραπάνω συμπεριφοράς των πωλητών, οι αγοραστές υπέστησαν ζημία ύψους 74.131,32 ευρώ και επιπλέον εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των πωλητών υπέστησαν ηθική βλάβη και είναι δικαιούχοι χρηματικής ικανοποιήσεως ποσού 10.000 ευρώ έκαστος.