Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

1. Τι είναι η Κατάσχεση;

Κατάσχεση είναι η διαδικασία δέσμευσης, περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τη συνδρομή της πολιτείας, προκειμένου αυτά να ρευστοποιηθούν από επικείμενη εκπλειστηρίασή τους, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των χρηματικών υποχρεώσεων του. Η κατάσχεση αποτελεί διαδικαστική πράξη, με την οποία επέρχεται νομική (λόγω της απαγόρευσης διάθεσης) και υλική (λόγω της μεσεγγύησης) δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ώστε να ικανοποιηθεί ο επισπεύδων και οι άλλοι δανειστές που τυχόν θα αναγγελθούν.

2. Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και εκδίδεται από το δικαστήριο έπειτα από αίτηση του δανειστή, δηλαδή κατ’ εξοχήν των τραπεζών. Με τη διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο οφειλέτης να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του, το οποίο αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Σημειώνεται ότι για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο, ούτε καλείται ο οφειλέτης. Μάλιστα, δεν παραβιάζεται η αρχή της ακροάσεως, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ασκήσει την προβλεπόμενη ανακοπή. Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον οφειλέτη εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της, προκειμένου να λάβει γνώση και να αμυνθεί.

3. Τι θα συμβεί αν δεν αντιδράσω άμεσα, σε περίπτωση που μου επιδοθεί Διαταγή Πληρωμής;

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα όπλα που σας δίνει ο νόμος, θα προχωρήσουν σε κατάσχεση κάποιου περιουσιακού σας στοιχειού και αν κάποιο ακίνητο σας είναι ήδη προσημειωμένο ή υποθηκευμένο προς εξασφάλιση του δανείου, τότε η κατάσχεση θα γίνει πρώτα κατά αυτού, για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ποσού που ζητείται με την Διαταγή Πληρωμής που έχει εκδοθεί.

4. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που μου επιδοθεί Διαταγή Πληρωμής;

α. Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής: Η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής, πρέπει να γίνει μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής με δικαστικό επιμελητή σε εσάς και πρέπει να επιδοθεί προς την τράπεζα ή στο fund, μέσα στην ίδια προθεσμία.

β. Ασφαλιστικά Μέτρα: Η Αίτηση Αναστολής και πρέπει να ασκηθεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ασκείται και η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής, δηλαδή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής με δικαστικό επιμελητή, σε εσάς, ώστε να μην μπορεί να γίνει η κατάσχεση του ακινήτου σας, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την Ανακοπή σας.

γ. Προσωρινή Διαταγή: Μπορείτε ταυτόχρονα με την Αίτηση Αναστολής, να υποβάλετε Αίτημα Προσωρινής Διαταγής, όπως λέγεται, με την οποία ο Δικαστής εξετάζει και βγάζει προσωρινή απόφαση επί της Αιτήσεως Αναστολής μας ακόμα και την επόμενη ημέρα από την άσκηση της Αιτήσεώς μας στο αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου να έχουμε στα χέρια μας άμεσα έστω και μια προσωρινή απόφαση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αιτήσεως Αναστολής μας, που θα εκδοθεί πολλούς μήνες μετά.

​5. Ποιοι λόγοι μπορούν να προβληθούν για να γίνει δεκτή η Ανακοπή της Διαταγής Πληρωμής;

Προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής συνιστούν τόσο η έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων για την έγκυρη έκδοση της διαταγής πληρωμής (λ.χ. το εκπρόθεσμο της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής) είτε η ουσιαστική ακυρότητα της διαταγής πληρωμής με την έννοια ότι ο ανακόπτων αμφισβητεί την ύπαρξη ή το ύψος της οφειλής του, προβάλλοντας ανατρεπτικές ή διακωλυτικές της γέννησης της απαίτησης του καθ’ ου η ανακοπή, ενστάσεις. Για παράδειγμα λόγοι Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής μπορεί να είναι η ανυπαρξία της απαίτησης ή του ύψους αυτής που επικαλείται η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης του fund, όπως επίσης και η ύπαρξη παράνομων και καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.).

6. Τι γίνεται μόλις γίνει δεκτή η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής;

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει δεκτή την Ανακοπή σας, ακυρώνεται η Διαταγή Πληρωμής και δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσχεση του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση όμως, που δεν ασκηθεί Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής ή αυτή ασκηθεί εκπρόθεσμα (εκπρόθεσμη κατάθεση ή εκπρόθεσμη επίδοση), τότε η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει να σας ξαναεπιδόσει με δικαστικό επιμελητή, την ίδια Διαταγή Πληρωμής για την οποία έχετε μία δεύτερη ευκαιρία να ασκήσετε εμπρόθεσμη Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής πάλι μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες και να ακυρώσετε δικαστικά την Διαταγή Πληρωμής, με βάση την οποία θα προχωρούσε η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός του ακινήτου σας. Αν πάλι δεν γίνει καμία δικαστική ενέργεια από μέρους σας, τότε προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες της κατάσχεσης του ακινήτου, με βάση την Διαταγή Πληρωμής που έχει εκδοθεί.

7. Πως γίνεται η διαδικασία της Κατάσχεσης του ακινήτου;

Στην περίπτωση όπου ο δανειολήπτης δεν ασκήσει την προβλεπόμενη ανακοπή του, τότε η τράπεζα δύναται να προχωρήσει στην κοινοποίηση κατάσχεσης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται εντολή (παραγγελία εκτέλεσης) από τον δανειστή του οφειλέτη προς τον αρμόδιο κατά τόπο δικαστικό επιμελητή, να ενεργήσει κάθε πράξη εκτελέσεως. Η κατάσχεση γίνεται με την απώλεια εξουσίας διάθεσης του κατασχεμένου ακινήτου από τον δικαιούχο-οφειλέτη, δηλαδή η αδυναμία μεταβίβασης ή εκποίησης του. 

Για την κατάσχεση, συντάσσεται η λεγόμενη κατασχετήρια έκθεση από το δικαστικό επιμελητή, η οποία επιδίδεται στον οφειλέτη. Κατά κανόνα, επί της έκθεσης κατάσχεσης αναγράφεται και η ημερομηνία του επερχόμενου πλειστηριασμού.

8. Μπορώ να κάνω κάτι να σταματήσω τον πλειστηριασμό;

Κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, από την κατάσχεση έως και τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ο οφειλέτης έχει ως δυνατότητα άμυνας κατά του δανειστή, την ανακοπή κατά της εκτέλεσης, η οποία αποτελεί και το βασικότερο αμυντικό δικαίωμα προσβολής των πράξεων εκτελέσεως. Ειδικότερα, ο οφειλέτης έχει δυνατότητα άσκησης της ανωτέρω ανακοπής, προβάλλοντας αντιρρήσεις του κατά της απαίτησης ή προβάλλοντας ελαττώματα της αναγκαστικής εκτέλεσης από την σύνταξη της επιταγής μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

9. Μπορώ να ασκήσω Ασφαλιστικά Μέτρα για να σταματήσω τον πλειστηριασμό;

Ακόμα και σε αυτό το στάδιο μπορείτε να ασκήσετε Ασφαλιστικά Μέτρα με αίτημα Προσωρινής Διαταγής που εκδίδεται άμεσα και να σταματήσετε τον πλειστηριασμό του ακινήτου, ακόμα και δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί.

10. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεν ασκηθεί Ανακοπή μετά την κατάσχεση ή αυτή απορριφθεί και γίνει τελικά πλειστηριασμός του ακινήτου;

Σε περίπτωση που μετά την κατάσχεση του ακινήτου, δεν ασκηθεί Ανακοπή ή αυτή ασκηθεί εκπρόθεσμα ή απορριφθεί με δικαστική απόφαση, τότε διενεργείται ο πλειστηριασμός του ακινήτου.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το στάδιο, αν έχουμε αντιρρήσεις σχετικά με τους δανειστές και τις απαιτήσεις τους εις βάρος σας, μπορείτε να ασκήσετε Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης των δανειστών όπως λέγεται, που συντάσσει ο συμβολαιογράφος που διενήργησε τον πλειστηριασμό, μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση του πίνακα κατάταξης με δικαστικό επιμελητή προς εσάς.

11. Πως διενεργείται ο πλειστηριασμός του ακινήτου; 

Η ημέρα του πλειστηριασμού (954 παρ. 2 ΚΠολΔ) ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οχτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή. Επιπλέον, σήμερα η διεξαγωγή των πλειστηριασμών διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν διαδοχικές προσφορές έως το χρόνο λήξης της υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της καθώς και για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. Επιπλέον, ενημερώνονται για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού καθώς και για το λόγο αυτής. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων

Με την κατακύρωση στον υπερθεματιστή, δηλαδή στο πρόσωπο που κατέβαλε τη μεγαλύτερη προσφορά, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος, του τιμήματος, δηλαδή, του ακινήτου χορηγείται η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης στον υπερθεματιστή και ολοκληρώνεται η διαδικασία του πλειστηριασμού.

Ο πλειστηριασμός μπορεί να προσβληθεί είτε αν πάσχει λόγω ελαττωμάτων προγενεστέρων πράξεων, εφόσον φυσικά αυτές είχαν προσβληθεί εμπροθέσμως, είτε αν πάσχει αυτοτελώς λόγω ελαττωμάτων που εντοπίζονται στη διεξαγωγή αυτού. Για τα ελαττώματα που αφορούν τον ίδιο τον πλειστηριασμό και τη διαδικασία του π.χ. ελαττώματα στην έκθεση πλειστηριασμού ή στην περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, μπορεί ο οφειλέτης να ασκήσει την ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Οι προθεσμίες άσκησης, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση διαφέρουν και σύμφωνα (934 ΚΠολΔ), η ανακοπή θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα του πλειστηριασμού ή 60 ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης.

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, οι λόγοι ανακοπής που υπάγονται σε αυτή την προθεσμία μπορούν να ανάγονται σε ελαττώματα και πλημμέλειες του ίδιου του πλειστηριασμού κατά τη διεξαγωγή αυτού ή στη μη τήρηση των προηγούμενων αυτού διατυπώσεων, που κατά το νόμο επιδρούν άμεσα σ’ αυτόν. Και η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία μπορεί να προσβληθεί με την ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Πέραν της ασκήσεως ανακοπής, δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα άσκησης αναστολής του πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔ. Η προκείμενη αίτηση αναστολής θα πρέπει να κατατεθεί, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού, δικάζεται δε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δύναται να αναστείλει τη διενέργεια του πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες, εάν πιθανολογείται ότι θα επιτευχθεί καλύτερο πλειστηρίασμα ή αν ενδέχεται ο οφειλέτης να ικανοποιήσει το δανειστή.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή των τυχόν εξόδων επισπεύσεως του πλειστηριασμού και του ¼ τουλάχιστον του οφειλόμενου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά την εγκυρότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού, απλώς, παρέχει μια παράταση στον οφειλέτη στο τελικό στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη, ασφαλώς, τα συμφέροντα του δανειστή.

Τέλος, ο συμβολαιογράφος που διενήργησε τον πλειστηριασμό, συντάσσει την έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης, όπως λέγεται. Αυτός που έχει υποβάλλει την μεγαλύτερη προσφορά και κέρδισε το ακίνητο στον πλειστηριασμό, που ονομάζεται νομικά υπερθεματιστής, καταβάλλει το τίμημα και ο συμβολαιογράφος χορηγεί σε αυτόν περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού.