Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Οι συνιδιοκτήτες που εκπροσωπούν το 60% της συγκυριότητας επί του οικοπέδου μπορούν να ζητήσουν τη σύνταξη κανονισμού της πολυκατοικίας, με σκοπό τη ρύθμιση υφισταμένων εκ της συνιδιοκτησίας σχέσεων. Πριν από την κατάθεση της αγωγής οι συγκύριοι, που ζητούν την κατάρτιση του κανονισμού, καταθέτουν σε συμβολαιογράφο της έδρας του αρμοδίου δικαστηρίου σχέδιο κανονισμού των σχέσεων των συνιδιοκτητών και σχέδιο του πίνακα κατανομής ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού ακινήτου στις χωριστές ιδιοκτησίες, με μνεία της αναλογίας κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία.

Δεκτή έγινε από το δικαστήριο αγωγή με αίτημα την κατάρτιση ενώπιον Συμβολαιογράφου κανονισμού των σχέσεων των ιδιοκτητών χωριστών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυώροφης οικοδομής (ΜΠΑ 117/2022). Σύμφωνα με την απόφαση, η πλειοψηφία του 60% μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη κανονισμού με σκοπό τη ρύθμιση υφισταμένων εκ της συνιδιοκτησίας σχέσεων και όχι τη σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, για τα οποία απαιτείται η κοινή συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από όλους τους συγκυρίους, που ζητούν τη σύνταξη κανονισμού και ειδικώς το δεύτερο έγγραφο (σχέδιο πίνακα κατανομής των ποσοστών ιδιοκτησίας) πρέπει επιπλέον να είναι υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα· αντίγραφα όλων αυτών των εγγράφων και σχεδιαγραμμάτων, που έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο, προσκομίζονται από τους διαδίκους στο δικαστήριο κατά την συζήτηση.

Η ως άνω αγωγή δεν χρειάζεται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του αρ. 220 ΚΠολΔ.