Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

Πως αντιμετωπίζονται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αυθαιρέτων της πολεοδομίας αρχικά στο πλαίσιο της διοίκησης και μετέπειτα της δικαιοσύνης.

Έκθεση Αυτοψίας με πρόστιμα αυθαιρέτων

Με την έκθεση αυτοψίας διαπιστώνεται η αυθαίρετη κατασκευή/αλλαγή χρήσης. Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου με συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, συνοπτική περιγραφή με σκαρίφημα, οι διαστάσεις του και οι πολεοδομικές διατάξεις που έχουν παραβιαστεί. Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει υπολογισμό προστίμων διατήρησης και ανέγερσης, τα οποία ενίοτε φρονούμε – σε συνεργασία πάντοτε με τον μηχανικό – πως δεν έχουν υπολογιστεί σωστά ή δεν έχουν νόμιμο έρεισμα και δεν έχουν, ασφαλώς, υπαχθεί σε κάποιον νόμο αυθαιρέτων. Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά πραγματοπαγή διοικητική πράξη, για το λόγο ότι αφορά την αυθαίρετη κατασκευή και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή της.

Ένσταση (ενδικοφανής προσφυγή) κατά Έκθεσης Αυτοψίας

Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετου προσβάλλεται με άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της στην αρμόδια Υπηρεσία και αυτή την διαβιβάζει, εντός 30 ημερών, στο οικείο ΣΥΠΟΘΑ.  Όμως, αν δεν ασκηθεί η ενδικοφανής προσφυγή, η έκθεση αυτοψίας καθίσταται οριστική.

Ειδικότερα, το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., επιλαμβανόμενο των ειδικών διοικητικών προσφυγών κατά των υπαγωγών αυθαιρέτων εξετάζει αυτές μόνον από την πλευρά της συμφωνίας τους προς τις διατάξεις του νόμου, ιδίως δε ως προς το επιτρεπτό της υπαγωγής κατά το άρθρο 2, την κατάταξη του αυθαιρέτου κατά το άρθρο 9, τη νομιμότητα και επάρκεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών (άρθρο 11). Η δε δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας αποφαίνεται το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. άρχεται από την περιέλευση σε αυτό της προσφυγής, του φακέλου της υπόθεσης και της εισήγησης της Υ.ΔΟΜ. και είναι αποκλειστική, εφόσον κατά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα των δύο μηνών τότε θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Συνεπώς, απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. επί της προσφυγής, εκδοθείσα μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας, εκδίδεται αναρμοδίως κατά χρόνον. Το δε ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. δεν μπορεί να επανελθεί επί της υποθέσεως, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως θεραπείας, παρά μόνον για να ανακαλέσει την απόφασή του για το ελάττωμα της κατά χρόνον αναρμοδιότητας.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται βάσει αμιγώς αντικειμενικών δεδομένων και είναι ασύνδετη προς οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά προσώπου που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπαγωγή (ΣτΕ 419/2021).

Δικαστική προστασία επί απόρριψης της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας

Μετά την τυχόν απόρριψη της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας, χωρεί δικαστική διαδικασία και ειδικότερα αίτηση ακύρωσης της απορριπτικής απόφασης στο διοικητικό Εφετείο. Ειδικά τα πρόστιμα των αυθαιρέτων – ανεξαρτήτως ποσού – υπάγονται σε αυτό. Σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι δύναται να προβάλει αποκλειστικά λόγους νομιμότητας με την αίτηση ακύρωσής του. Η εξαιρετική σημασία της εν λόγω αίτησης ακύρωσης συνίσταται στο ότι:

  • Είναι το μόνο μέσο που απομένει νομικά στον ενδιαφερόμενο επί απορρίψεως της προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας.
  • Παρέχει τη δυνατότητα έκθεσης λόγων ακύρωσης που να αφορούν τα σημεία της νομιμότητας της επιβολής των προστίμων.
  • Παρέχει τρόπον τινά το έρεισμα να ασκηθεί ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαίωσης των χρεών που βεβαιώθηκαν κατόπιν οριστικοποίησής τους από την αρμόδια ΥΔΟΜ στην αντίστοιχη ΔΟΥ.
  • Παρέχει και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής για την αναστολή των προστίμων που έχουν επιβληθεί και από τα οποία κινδυνεύει ο ενδιαφερόμενος.
  • Αν απορριφθεί και αυτή, δύναται να ασκηθεί έφεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, εφόσον εμφιλοχώρησε σφάλμα της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.