Καταδολίευση Δανειστών

Σύμφωνα με το άρθρο 939 του ΑΚ« οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά τους όρους των επόμενων άρθρων τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους»

Tα στοιχεία του ορισμένου της αγωγής διάρρηξης απαλλοτρίωσης (παυλιανής αγωγής) είναι:
• Η ύπαρξη απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη, γεννημένης όταν γίνεται η μεταβίβαση. Είναι αδιάφορο αν η απαίτηση του δανειστή τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, ή το αν αυτή έχει βεβαιωθεί δικαστικά, και το αν έχει εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο 765/2014 ΑΠ. Αρκεί η απαίτηση να έχει γεννηθεί κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης και να είναι ληξιπρόθεσμη κατά τη συζήτηση της σχετικής αγωγής 765/2014 ΑΠ.
• Η μεταβίβαση από τον οφειλέτη περιουσιακών του στοιχείων
• Η αφερεγγυότητα του οφειλέτη (και) κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής εξαιτίας της ανωτέρω μεταβίβασης 765/2014ΑΠ 1910/2009 ΑΠ. Αφερεγγυότητα αποτελεί η ανεπάρκεια της (εμφανούς) περιουσίας του οφειλέτη προς ικανοποίηση του δανειστή 765/2014 ΑΠ.
• Η πρόθεση του οφειλέτη κατά τον χρόνο της μεταβίβασης για βλάβη των δανειστών. Πρόθεση βλάβης του δανειστή θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι με την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή 1815/2012 ΑΠ.
• Γνώση του αποκτώντος ότι ο μεταβιβάζων ενεργεί προς βλάβη των δανειστών. Ο τρίτος πρέπει να γνωρίζει θετικά την καταδολιευτική πρόθεση του οφειλέτη και δεν αρκεί η υπαίτια άγνοιά του, έστω και οφειλόμενη σε βαριά αμέλειά του 765/2014 ΑΠ. Η γνώση συγκεκριμένων ατόμων τεκμαίρεται εκ του νόμου, ωστόσο το τεκμήριο είναι μαχητό 1910/2009ΑΠ, 730/2009 Εφ.Αθηνών. Για να ισχύσει το τεκμήριο γνώσης του τρίτου, πρέπει η αγωγή να επιδοθεί στον τρίτο εντός έτους από την απαλλοτρίωση 339/2016 ΑΠ άρ.941 εδ.3 ΑΚ. Αν στην αγωγή δεν περιλαμβάνεται αναφορά σε γνώση του τρίτου περί απαλλοτρίωσης προς βλάβη των δανειστών, και δεν ισχύει το τεκμήριο περί γνώσης, τότε η αγωγή είναι νομικά αόριστη και μη νόμιμη 339/2016 ΑΠ. Στη γονική παροχή δεν τίθεται θέμα ανατροπής του τεκμηρίου αυτού επειδή πρόκειται για χαριστική δικαιοπραξία 157/2007 Εφ.Αθηνών. Η γνώση δεν απαιτείται αν η απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία 339/2016 ΑΠ.
• Το ποσό της απαίτησης κατά τον χρόνο της άσκησης της αγωγής 2957/2008 Εφ.Θεσσαλονίκης.
• Η αξία των απαλλοτριωθέντων κατά την άσκηση της αγωγής 2957/2005 Εφ.Θεσσαλονίκης 97/2008 Εφ.Δωδεκανήσου. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων κατά την άσκηση της αγωγής αρκεί για το ορισμένο της 37899/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η ονομαστική αξία των μετοχών αρκεί για το ορισμένο της αγωγής 1701/2008 ΑΠ.
Η αγωγή διάρρηξης απαλλοτρίωσης παραγράφεται πέντε έτη από την απαλλοτρίωση 946 ΑΚ. Χρόνος έναρξης της παραγραφής είναι ο χρόνος που έλαβε χώρα η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία 1695/1998 ΑΠ. Η παραγραφή της αγωγής διάρρηξης είναι ανεξάρτητη της παραγραφής της κύριας απαίτησης 1695/1998 ΑΠ. Οι αγωγές διάρρηξης απαλλοτρίωσης ακινήτων πρέπει να εγγράφονται, εντός 30 ημερών από την κατάθεσή τους, στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες αρ.220 παρ.1 ΚΠολΔ.

Η καταδολίευση δανειστών προβλέπεται στο άρθρο 397 ΠΚ:

Ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά η εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη.

Επομένως τιμωρείται:
• ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 2 έτη ή
• ως πλημμέλημα, επισύροντας χρηματική ποινή από 150 Ευρώ έως 15.000 Ευρώ
Προϋπόθεση επιβολής μιας εκ των δυο ανωτέρω ποινών είναι να μην προβλέπεται σε άλλη διάταξη νόμου βαρύτερη ποινή για την ίδια πράξη.