Πλαστογραφία

Σύμφωνα με το άρ. 216 του Ποινικού Κώδικα, όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ομοίως τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί εν γνώσει του πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο. Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις πλαστογραφίας και με την επιβαρυντική περίσταση της χρήσης του πλαστού εγγράφου. Μάλιστα έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος, όταν το περιουσιακό όφελος που προκύπτει από την πλαστογραφία υπερβαίνει το ποσό των 120.000€ ή διαπράττεται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των 30.000€, οπότε η πλαστογραφία τιμωρείται με κάθειρξη και είναι κακούργημα.

Η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν.