Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Σωματική Βλάβη

Η σωματική βλάβη ήτοι το έγκλημα κατά της ακεραιότητας και της υγείας το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται σε τέσσερα (4) είδη: 1) την απλή σωματική βλάβη (αρ. 308 ΠΚ), 2) την επικίνδυνη σωματική βλάβη (αρ. 309 ΠΚ), 3) την βαριά σωματική βλάβη (αρ. 310 ΠΚ), 4) την θανατηφόρα σωματική βλάβη (αρ. 311 ΠΚ). Όλες οι ανωτέρω σωματικές βλάβες τιμωρούνται όταν τελούνται εκ δόλου, αδιακρίτως του είδους αυτού.

Την εξ αμελείας τελούμενη σωματική βλάβη, το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο τιμωρεί στο άρθρο 314 ΠΚ αδιακρίτως του είδους αυτής, είτε δηλαδή αυτή είναι απλή ή επικίνδυνη ή βαριά. Ο χαρακτηρισμός μιας σωματικής βλάβης ως απλή βλάβη (αρθ. 308 παρ. 1 ΠΚ), απρόκλητη σωματική βλάβη (άρθ. 308Α παρ. 1 ΠΚ), επικίνδυνη βλάβη (άρθ. 309 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (άρθ. 310 παρ. 1 ΠΚ), θανατηφόρα βλάβη (άρθ. 311 ΠΚ), έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνει την επαπειλούμενη ποινή.

Ανάμεσα στην πράξη του δράστη και το αποτέλεσμα που επήλθε, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, όπως την προσδιορίζει η κρατούσα στην επιστήμη και στη νομολογία θεωρία του ισοδυνάμου των όρων. Με βάση τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων για να χρεωθεί στο δράστη η σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του θύματος, πρέπει αυτή να έχει ως αιτία τη σχετική πράξη ή την παράλειψη του δράστη. Εάν η σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας που προκλήθηκε, δεν έχει ως άμεση γενεσιουργό αιτία τη συμπεριφορά του δράστη, αλλά άλλη άσχετη αιτία, τότε ο δράστης που δεν επέφερε αιτιακά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δε μπορεί να τιμωρηθεί για τετελεσμένο έγκλημα, αλλά μόνο για απόπειρα αυτού, εφόσον φυσικά συντρέχουν τα στοιχεία της απόπειρας.

Συχνό φαινόμενο όπου συναντάμε σωματικές βλάβες είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ο νόμος προβλέπει αποζημίωση των παθόντων τόσο για τις υλικές και σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από το τροχαίο, όσο και για την ηθική βλάβη που προκλήθηκε. Η αποζημίωση πρέπει να καλύπτει, να αποζημιώνει οτιδήποτε ξόδεψε ή στερήθηκε ή χρειάζεται ο τραυματίας εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. «Οτιδήποτε ξόδεψε» σημαίνει αποζημίωση για κάθε δαπάνη του τραυματία, μικρή ή μεγάλη, για ιατρικές αμοιβές, αποκλειστικές νοσοκόμες, δαπάνες νοσηλείας, φαρμακευτικές δαπάνες, δαπάνες φυσιοθεραπείας, ταξί για τις αναγκαίες μετακινήσεις του, αγορά νέου κράνους ή ρούχων ή κινητού που καταστράφηκε κλπ.   «Οτιδήποτε στερήθηκε ο τραυματίας » σημαίνει αποζημίωση για τα έσοδα και τα εισοδήματα που έχασε ο τραυματίας κατά το διάστημα της αποθεραπείας του καθώς και αποζημίωση της ηθικής βλάβης  του τραυματία επειδή εξ αιτίας του τραυματισμού ταλαιπωρήθηκε και στερήθηκε τις κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες του κατά ίδιο χρονικό διάστημα. «Οτιδήποτε χρειάζεται» ο τραυματίας σημαίνει αποζημίωση του τραυματία για την περιποίηση και τη φροντίδα που χρειάστηκε να λάβει από τους οικείους του χωρίς να καταβάλει κάποια δαπάνη και τυχόν δαπάνη μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης π.χ για αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης ή για αισθητικούς λόγους (πλαστική χειρουργική επέμβαση).