Συναινετικό Διαζύγιο

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Μέχρι να καταχωρισθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ο γάμος θεωρείται ισχυρός.

Υποχρεωτική παραμένει κατά τη νέα διαδικασία η εκπροσώπηση των συζύγων από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι συνυπογράφουν με το ζευγάρι ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί η σχετική εντολή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η λύση του θρησκευτικού γάμου απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που καταχωρίζονταν απλά στο οικείο ληξιαρχείο, χωρίς να είναι υποχρεωτική και η πνευματική λύση του. Ειδικά τα ζευγάρια, που δεν επιθυμούσαν να ξαναπαντρευτούν – τουλάχιστον σύντομα – δεν προχωρούσαν σε πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου τους, προς αποφυγή εξόδων. Πλέον ο Ν.4509/2017 δεν αφήνει την επιλογή στους πρώην συζύγους να μην λύσουν το θρησκευτικό τους γάμο και πνευματικά, εκτός από διοικητικά.

Το κόστος για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη είναι σαφέστερα αυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο λύσης του γάμου με δικαστική απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα της εκπροσώπησης των συζύγων από ξεχωριστό δικηγόρο έκαστος και αφετέρου λόγω της εισαγωγής της συμβολαιογράφου στη διαδικασία, η οποία βέβαια αμείβεται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.

Ειδικότερα, κάθε σύζυγος πρέπει να καταβάλλει α) την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη νομική συμβουλή, την εκπροσώπηση ενώπιον του συμβολαιογράφου και τη σύνταξη ή έλεγχο των συμφωνητικών λύσης του γάμου και επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, β) την αναλογία του ή και όλη την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης λύσης του γάμου, αναλόγως της συμφωνίας με τον έτερο σύζυγο, γ) το τέλος για τη θρησκευτική λύση του γάμου στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, εφόσον ήταν θρησκευτικός ή και πολιτικός, που ιερολογήθηκε μεταγενέστερα, ε) το ειδικό τέλος για τη λύση του θρησκευτικού γάμου προς το Δημόσιο Ταμείο, στ) την αμοιβή του συμβολαιογράφου για σύνταξη των ειδικών πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους σε περίπτωση, που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να έρθουν σε επαφή και να εμπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία, ζ) άλλα μικροέξοδα, που ενδεχομένως προκύψουν.

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που θα πρέπει να χορηγηθούν κατ’ αρχήν στους δικηγόρους των συζύγων, προκειμένου αυτοί εν συνεχεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του γάμου, είναι ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μία ληξιαρχική πράξη γάμου. Εάν οι σύζυγοι απέκτησαν τέκνα, τα οποία κατά το χρόνο της λύσης του γάμου είναι ανήλικα, καλό θα ήταν να προσκομίζονται και οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους. Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως λόγου χάρη διαβατήριο σε ισχύ ή προσωπικό δελτίο ταυτότητας, εάν κάποιος από τους συζύγους είναι ιθαγένειας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.