Τουρισμός

O κλάδος του τουρισμού σχετίζεται με πολλούς τομείς δικαίου που αναλόγως την περίσταση αφορούν τόσο τον επενδυτή όσο και τον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα ο τουρισμός μπορεί να αγγίζει δίκαια όπως το εργατικό, το εμπράγματο (ακίνητα), του καταναλωτή, το ιδιωτικό διεθνές, καθώς μια διαφορά που αφορά σε τουριστική επιχείρηση μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία αλλοδαπότητας, το δίκαιο αλλοδαπών, το εταιρικό δίκαιο (μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, το φορολογικό, την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Η συμμετοχή του Ελληνικού Τουρισμού στο ΑΕΠ είναι σταθερά στο 15% ενώ υπήρξαν φορές που ξεπέρασε το 18%. Παρά την απουσία σταθερής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας, η φυσική της ομορφιά, το κλίμα της και η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τη γη μας, καθιστά τον τουρισμό βασικότατο πυλώνα της οικονομίας με δυναμική για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη τόσο στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον καταναλωτή όσο και στη δημιουργία σημαντικών επενδύσεων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις βασικές μορφές τουρισμού αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα.