Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Ποινικό Μητρώο

ποινικο μητρωο

Το αντίγραφο από το ποινικό μητρώο αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.).

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που περιγράφει τα πιο συχνά ηλεκτρονικά εγκλήματα:

Για την έκδοση αντιγράφου από το ποινικό μητρώο από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου δείτε στο ncris.gov.gr

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου εκδίδονται σε δύο τύπους:

α) αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

β) αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκδίδονται και χορηγούνται στις εξής αποκλειστικά περιπτώσεις:

-στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή και τον εισαγγελέα του αρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά για δικαστική χρήση

-στους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης για να συμπληρωθεί ο φάκελος του καταδίκου, εφόσον έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

-στις δημόσιες αρχές για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο

-στις αλλοδαπές διπλωματικές αρχές για όσους πολίτες πρόκειται να μεταναστεύσουν

-στις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία, όταν υπάρχει σύμβαση δικαστικής συνδρομής

-για τον διορισμό στο δημόσιο τομέα, αν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 1805/1988.

Ειδικότερα:

Στα αντίγραφα από το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης καταχωρίζονται όλες οι ποινές που έχουν επιβληθεί με αμετάκλητες αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων.

Στα αντίγραφα από το ποινικό μητρώο γενικής χρήσης δεν καταχωρίζονται:

-οι χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά τη πάροδο τριών ετών από την απότισή τους

-οι ποινές φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινές περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών από την απότισή τους

-οι ποινές κάθειρξης, μετά την πάροδο είκοσι ετών από την απότισή τους.

Υπηρεσίες έκδοσης αντιγράφων από το ποινικό μητρώο

Αν έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα και επιθυμείτε την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου πρέπει να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου γέννησής σας και να υποβάλετε σχετική αίτηση.

Αν έχετε γεννηθεί στο εξωτερικό, είτε είστε Έλληνας είτε είστε αλλοδαπός πολίτης, ή είναι άγνωστος ο τόπος γέννησής σας, η αίτησή σας για την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου πρέπει να υποβληθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής σας, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τηλεφωνικώς με την κλήση του αριθμού 1502. Η αίτησή σας θα διαβιβασθεί στη συνέχεια στην αρμόδια Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου για την έκδοση του πιστοποιητικού σας.

Αν είστε Έλληνας πολίτης και διαμένετε στο εξωτερικό, η αίτησή σας για την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική πρεσβεία ή το Ελληνικό προξενείο της χώρας διαμονής σας, και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στην αρμόδια Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το έντυπο της αίτησης, καθώς και ενσωματωμένες σε αυτό χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσής του, μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου ή να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο διαδίκτυο. (internet).

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου εκδίδονται ατελώς (χωρίς οικονομική επιβάρυνσή σας), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας. Μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε τον τρόπο της τηλεφωνικής υποβολής αίτησης, επιβαρύνεστε με ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη.

Προϋποθέσεις παραλαβής των αντιγράφων από το ποινικό μητρώο

Για να παραλάβετε το αντίγραφο ποινικού σας μητρώου πρέπει:

-να μεταβείτε στην Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην Ελληνική διπλωματική αρχή που υποβάλατε την αίτησή σας, έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά σας ή να εξουσιοδοτήσετε νόμιμα για το σκοπό αυτό άλλο πρόσωπο.

-να επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα στον υπάλληλο των ΕΛΤΑ, όταν το αντίγραφο του ποινικού σας μητρώου σας αποστέλλεται με συστημένη επιστολή κατόπιν υποβολής τηλεφωνικής αίτησής σας.

Είναι χρήσιμο ακόμη να γνωρίζετε ότι:

-τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αποστέλλονται υπηρεσιακώς, με την επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου, διότι ο νόμος δεν επιτρέπει την παραλαβή τους από εσάς.

-Σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη ποινική σας κατάσταση είναι απόρρητη. Για το λόγο αυτό γνωστοποιείται αποκλειστικά σε εσάς ή σε νόμιμο εκπρόσωπό σας. Επίσης η επεξεργασία της από τις δημόσιες αρχές πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν είστε αλλοδαπός πολίτης και επιθυμείτε την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικό έκδοσης της άδειας εργασίας σας στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

-η σχετική για την έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου αίτησή σας υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου διαμονής σας.

-με την αίτηση αυτή υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχετε καταδικασθεί για τη τέλεση αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο παραμονής σας στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από ministryofjustice.gr