Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

Ασφαλιστικά Μέτρα

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται, και ανακαλούνται σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.

Ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου είναι:

 • να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία άρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ)άρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ, ή
 • να ρυθμιστεί μια κατάσταση άρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ.

Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση

Επικείμενος κίνδυνος είναι και αυτός που αν δεν αποτραπεί θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ’ ου – οφειλέτη1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση που αποτελεί την κύρια διαφορά24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων. Αν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, υπάρχει επείγουσα περίπτωση1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων).

Προσωρινή διαταγή

Αν το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής γίνει δεκτό από 01-01-2022 και μετά, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε 30 ημέρες.

Εκτέλεση προσωρινής διαταγής

Η προσωρινή διαταγή εκτελείται αμέσως, δηλαδή χωρίς την τήρηση προδικασίας, χωρίς την έκδοση απογράφου, χωρίς κοινοποίηση αντιγράφου στον καθ’ ου η εκτέλεση, χωρίς προηγούμενη επίδοση επιταγής, και χωρίς πάροδο προθεσμίαςΑΠ Ποιν. 2060/2010άρ.700 παρ.3 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος έλαβε γνώση της προσωρινής διαταγής, και την παραβιάσει, υπόκειται στις ποινές της απείθειαςΟλομ. ΑΠ Ποιν. 1154/1990άρ.169 ΠΚ. Αν η προσωρινή διαταγή ορίζει την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, οι συνέπειες αναστολής της εκτέλεσης αρχίζουν από τη γνωστοποίηση στον καθ’ ου απευθύνεται ή στα εκτελεστικά όργανα της εκδοθείσας προσωρινής διαταγήςΑΠ 1540/2000. Αν η αναστολή αφορά την εκτελεστότητα εκτελεστού τίτλου, δηλαδή αναφέρεται στη δυνατότητα του νομιμοποιούμενου διαδίκου να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει του τίτλου αυτού, και διενεργηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά παράβαση της απόφασης ή προσωρινής διαταγής του αρμόδιου δικαστή, η πράξη αυτή εκτέλεσης είναι άκυρη, χωρίς τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης, διότι θεωρείται ότι διενεργήθηκε χωρίς την αναγκαία προϋπόθεση της ύπαρξης εκτελεστού τίτλου938/2004 Εφ.Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, επί αναστολής εκτέλεσης στα χέρια του τρίτου, το ανασταλτικό της εκτέλεσης αποτέλεσμα υπάρχει από και δια της δημοσίευσης της απόφασης ή της προσωρινής διαταγής938/2004 Εφ.Αθηνών.

Ανταίτηση

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2022 και μετά, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικάάρ.686 παρ.6 ΚΠολΔάρ.45 ν.4842/2021άρ.116 παρ.4 περ.β ν.4842/2021άρ.120 εδ.2 ν.4842/2021.

Παρέμβαση

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2022 και μετά, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικάάρ.686 παρ.6 ΚΠολΔάρ.45 ν.4842/2021άρ.116 παρ.4 περ.β ν.4842/2021άρ.120 εδ.2 ν.4842/2021.

Παράσταση με δικηγόρο

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται από 01-01-2022 και μετά, και κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λαβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοιάρ.686 παρ.7 ΚΠολΔάρ.45 ν.4842/2021άρ.116 παρ.4 περ.β ν.4842/2021άρ.120 εδ.2 ν.4842/2021. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για την ανταίτησηάρ.686 παρ.7 ΚΠολΔάρ.45 ν.4842/2021άρ.116 παρ.4 περ.β ν.4842/2021άρ.120 εδ.2 ν.4842/2021.

Πιθανολόγηση των ισχυρισμών

Στις υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών των διαδίκωνΑΠ 317/2016 σκέψ.3άρ.690 παρ.1 ΚΠολΔ.

Ρυθμιστικά μέτρα

Τα ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα εξομοιώνονται με τα ασφαλιστικά μέτραΟλομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1116/2015ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007άρ.699 ΚΠολΔ. Ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα αποτελούν και τα μέτρα:

 • κατ’ άρ.632 παρ.2 ΚΠολΔ (αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μετά από ανακοπή)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.644 παρ.2 ΚΠολΔ (αναστολή εκτέλεσης απόφασης σε διαφορές από πιστωτικούς τίτλους)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.912 παρ.2 ΚΠολΔ (αναστολή εκτέλεσης προσωρινά εκτελεστής απόφασης)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.918 παρ.5 ΚΠολΔ (διαταγή για έκδοση απογράφου μετά από άρνηση του αρμόδιου να το χορηγήσει)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1559/2009ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.929 παρ.3 ΚΠολΔ (χορήγηση άδειας για πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη νύχτα, Σάββατο, Κυριακή, ή εξαιρετέα ημέρα)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.938 παρ.3 ΚΠολΔ (αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης προς αποφυγή ανεπανόρθωτης βλάβης και κατά πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ανακοπής)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.994 ΚΠολΔ (χωριστός πλειστηριασμός ακινήτου και των παραρτημάτων του που κατασχέθηκαν μαζί με αυτό)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007, και
 • κατ’ άρ.1019 παρ.1 ΚΠολΔ (ανατροπή κατάσχεσης λόγω μη διενέργειας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού)Ολομ. ΑΠ 38/2002ΑΠ 1389/2010ΑΠ 1526/2007.

Προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής

Αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε από 01-01-2022 και μετά, και διατάσσεται πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο δύναται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγήςάρ.693 παρ.1 ΚΠολΔάρ.49 ν.4842/2021άρ.116 παρ.4 περ.β ν.4842/2021άρ.120 εδ.2 ν.4842/2021.

Κατάλυση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υπάρχει

 • αν η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποδυναμωθεί αυτοδίκαιαΑΠ 75/2014άρ.693 παρ.2 ΚΠολΔάρ.694 παρ.2 ΚΠολΔάρ.715 παρ.5 ΚΠολΔάρ.727 ΚΠολΔάρ.729 παρ.5 ΚΠολΔάρ.730 παρ.1 ΚΠολΔ, ή
 • αν η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί με δικαστική απόφασηΑΠ 75/2014άρ.696 ΚΠολΔάρ.697 ΚΠολΔάρ.698 παρ.2 ΚΠολΔάρ.702 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ, ή
 • αν η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της νομής ή κατοχής εξαφανιστεί ύστερα από έφεσηΑΠ 75/2014άρ.734 παρ.3 ΚΠολΔ, ή
 • αν ο καθ’ ου τα ασφαλιστικά μέτρα συμμορφωθεί εκούσια με το περιεχόμενο της απόφασης, οπότε αναλώνεται το περιεχόμενο της απόφασηςΑΠ 75/2014, ή
 • αν ο καθ’ ου τα ασφαλιστικά μέτρα συμμορφωθεί μετά από αναγκαστική εκτέλεση με το περιεχόμενο της απόφασης, οπότε αναλώνεται το περιεχόμενο της απόφασηςΑΠ 75/2014, ή
 • αν το περιεχόμενο της απόφασης αναλώθηκε εκ των πραγμάτωνΑΠ 75/2014.

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής

Για να είναι ορισμένη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή

 • ακριβής περιγραφή του επίδικου, κινητού ή ακινήτου,156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων), και
 • οι μερικότερες διακατοχικές πράξεις του αιτούντα τη νομή, από τις οποίες προκύπτει η άσκηση φυσικής εξουσίασης πάνω στο πράγμα, και η πραγμάτωση της θέλησής του αιτούντα να εξουσιάζει το πράγμα με διάνοια κυρίου156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων), και
 • το αν ο καθ’ ου η αίτηση ενήργησε, σε ορισμένο χρόνο, πράξεις διατάραξης της νομής και ποιες συγκεκριμένα ήταν αυτές156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).