Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή ρύθμιση για την παροχή δικαστικής προστασίας, εκδικάζονται με γρήγορη διαδικασία στα αρμόδια δικαστήρια. Η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων και η προσωρινή διαταγή μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ανακληθούν (βλέπε άρθρο Ανάκληση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων). Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, είναι συχνά ενδεικτική της πορείας μιας υπόθεσης κατά τη τακτική διαδικασία. Μάλιστα ο δικαστής στην απόφαση ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να κατατεθεί κύρια αγωγή. 

Παραδείγματα ασφαλιστικών μέτρων

  • Διατροφή – επιμέλεια – επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση
  • Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση
  • Νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου
  • Εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης
  • Συντηρητική κατάσχεση,
  • Αναστολή εκτέλεσης κ.α.

(βλέπε αντίστοιχα άρθρα στο τέλος της σελίδας).

Προσωρινή διαταγή

Κατόπιν σχετικού αιτήματος προσωρινής διαταγής που περιλαμβάνεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνει χώρα συζήτηση προσωρινής διαταγής αμέσως μετά τη κατάθεση της ανωτέρω αίτησης, όπου ο δικαστής κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως την εκδίκαση της αίτησης από το δικαστήριο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται νομικά η άμεση ρύθμιση της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα σε δύο (2) μόλις ημέρες από τη κατάθεση της σχετικής αίτησης ο αιτών μπορεί να ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, ή να αποβάλει κάποιο πρόσωπο από την περιουσία του, να απαγορεύσει την αλλαγή τόπου διαμονής των τέκνων του κοκ.

Αν γίνει δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Η προσωρινή διαταγή εκτελείται αμέσως, δηλαδή χωρίς την τήρηση προδικασίας, χωρίς την έκδοση απογράφου, χωρίς κοινοποίηση αντιγράφου στον αντίδικο, χωρίς προηγούμενη επίδοση επιταγής, και χωρίς πάροδο προθεσμίας. Αν ο διάδικος έλαβε γνώση της προσωρινής διαταγής, και την παραβιάσει, υπόκειται στις ποινές της απείθειας.

Ανταίτηση

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικά.

Πιθανολόγηση των ισχυρισμών

Στις υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών των διαδίκων.

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Για να είναι ορισμένη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή: α) ακριβής περιγραφή του επίδικου, κινητού ή ακινήτου, β) οι μερικότερες πράξεις του αιτούντα τη νομή, από τις οποίες προκύπτει η άσκηση φυσικής εξουσίασης πάνω στο πράγμα, και η πραγμάτωση της θέλησής του αιτούντα να εξουσιάζει το πράγμα με διάνοια κυρίου και γ) το αν ο αντίδικος η αίτηση ενήργησε, σε ορισμένο χρόνο, πράξεις διατάραξης της νομής και ποιες συγκεκριμένα ήταν αυτές. Τα ασφαλιστικά μέτρα νομής είναι τα μόνα ασφαλιστικά μέτρα που υπόκεινται σε έφεση μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της απόφασης.