Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Η ανάκληση μιας απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή μιας προσωρινής διαταγής μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, που πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο της αίτησης. Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα υπόκειται, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου που την εξέδωσε σε ανάκληση έως τη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, εφόσον προέκυψαν νέα πραγματικά περιστατικά, που δικαιολογούν την ανάκληση.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης ανάκλησης μιας απόφασης ασφαλιστικών μέτρων είναι: α) να υποβληθεί μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής, β) να επήλθε, από την έκδοση της απόφασης μέχρι την υποβολή της αίτησης, μεταβολή των πραγμάτων τέτοια που δικαιολογεί την εκ νέου κρίση της υπόθεσης ή ο διάδικος δεν μπόρεσε να τα προτείνει κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης και γ) να πρόκειται για απόφαση που δέχθηκε τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου. Δεν αποτελούν νέα περιστατικά η μεταβολή της νομολογίας, νέα αποδεικτικά μέσα και τυχόν σφάλματα της απόφασης.

Συγκεκριμένα στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, για την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση ασφαλιστικών μέτρων (λ.χ. αλλαγή τόπου διαμονής τέκνων ή διατροφή ή επιμέλεια τέκνων ή μετοίκηση) απαιτείται μεταβολή πραγμάτων, δηλαδή ύπαρξη νέων γεγονότων, τα οποία δεν πρέπει να είναι μόνο ουσιώδη, αλλά και αναγκαία να φέρουν σε άμεσο κίνδυνο τα συμφέροντα του αιτούντα ή των τέκνων.

Παραδείγματα μεταβολής των πραγμάτων, μετά την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων,  είναι τα εξής: 

  • προστριβές των διαδίκων μπροστά στα τέκνα,
  • έκδοση μιας άλλης δικαστικής απόφασης,
  • προβλήματα υγείας,
  • απόλυση ή πρόσληψη ή προαγωγή εργαζόμενου γονέα,
  • η ελάττωση ή η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου,
  • μη τήρηση υποχρέωσης επικοινωνίας γονέα-τέκνων,
  • παραβίαση δικαστικής απόφασης κοκ.