Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Στην εν λόγω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (ΜονΠρωτΑθ 554/2023)  πιθανολογήθηκε ότι είναι προς το συμφέρον της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της αποκλειστικώς στον αιτούντα πατέρα της, ρυθμίζοντας αυτεπαγγέλτως την επικοινωνία αυτού με τη μητέρα του.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου, αν και η μητέρα του ανηλίκου ασκεί επιμελώς τα καθήκοντά της,  το τελευταίο χρονικό διάστημα συμβιώνει με τον σύντροφό της, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην οικία της όπου διαμένει και η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων. Ο τελευταίος είναι επίσης διαζευγμένος και πατέρας δύο τέκνων, με τα οποία διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέκνα του διανυκτερεύουν στην οικία της αιτούσας-καθ’ ης. Η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων είναι υποχρεωμένη να μοιράζεται τον χώρο και τον χρόνο της μαζί τους δίχως όμως να έχει αναπτυχθεί μια πιο στενή διαπροσωπική σχέση τόσο με τα τέκνα όσο και με τον πατέρα τους, γεγονός που πιθανολογήθηκε ότι προκαλεί αμηχανία και εκνευρισμό στην ανήλικη.

Το δικαστήριο έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι ο πατέρας της ανήλικης της συμπεριφέρεται με αγάπη, ενδιαφέρεται για τις επιθυμίες και τις ανάγκες της και την φροντίζει. Επίσης, διαπίστωσε πως η ανήλικη νιώθει χαρούμενη και ήρεμη τις ημέρες της επικοινωνίας με τον πατέρα της, στην οικία του οποίου έχει ήδη το δικό της δωμάτιο. Κατόπιν των ανωτέρω, πιθανολογήθηκε ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της αποκλειστικώς στον αιτούντα πατέρα της.

Το δικαστήριο, έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάζει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, αν κρίνει ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, μπορεί να ρυθμίσει και αυτεπαγγέλτως το ζήτημα αυτό, στα πλαίσια της ρύθμισης της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων, δηλαδή ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους των γονέων, εφόσον η ρύθμιση της επικοινωνίας επιβάλλεται από λόγους αναγόμενους στο συμφέρον του τέκνου. Έτσι, παρά τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος από τη μητέρα του ανηλίκου, το δικαστήριο έκρινε αναγκαίο, προς αποφυγή περαιτέρω όξυνσης της αντιδικίας των διαδίκων, να προβεί στη ρύθμιση του ως άνω ζητήματος κατά τρόπο επωφελή για την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας της μητέρας με την ανήλικη θυγατέρα της, το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό (δικαίωμα επικοινωνίας) θα πρέπει να ασκείται κατά τις ημέρες που δεν θα ασκεί ο σύντροφος της μητέρας το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα δικά του τέκνα, έτσι ώστε η μητέρα να μπορεί απερίσπαστη να αφιερώνει χρόνο στην ανήλικη θυγατέρα της προάγοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταξύ τους σχέση. Το δικαστήριο επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις  οικονομικές δυνατότητες της μητέρας και την προσωπική της κατάσταση, όρισε το ύψος της συμμετοχής της στην διατροφή της ανήλικης, ποσό το οποίο την υποχρέωσε να καταβάλει στον πατέρα, υπό την ιδιότητά του ως ασκούντος προσωρινά την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους η οποία στο εξής θα διαμένει μαζί του. ​