Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τι είναι το Φορολογικό Δίκαιο;

Φορολογικό δίκαιο είναι το σύνολο των νομικών κανόνων οι οποίοι καθορίζουν το φορολογικό δικαίωμα του κράτους και τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος.

Το φορολογικό δίκαιο παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή κάθε φυσικού αλλά και νομικού προσώπου για το λόγο ότι ο φόρος είναι συνδεμένος και παρακολουθεί όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο, προ της ύπαρξή του, κατά τη διάρκεια ζωής του αλλά και μετά από την ύπαρξη του εφόσον οι ενέργεια του προκαλούν δαπάνες ή αποκομίζουν εισόδημα ή κεφάλαιο.

Εξάλλου κάθε οργανισμός δημοσίου δικαίου και ιδίως το Κράτος που είναι η ανώτερη βαθμίδα κοινωνικής συμβίωσης για να πετύχει τους σκοπούς του και να προάγει όλη την αποστολή του καταφεύγει στην επιβολή φόρων και στην εξεύρεση γενικά άλλων πόρων προκειμένου να αυξήσει τους πόρους του, έσοδα τα οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την κατασκευή έργων υποδομής -δημοσίων έργων- την παροχή κοινωνικής προστασίας στους πολίτες, στην άμυνα της χώρας, στη μόρφωση και γενικά για την ομαλή λειτουργία της κρατικής μηχανής.

Τι είναι το ουσιαστικό, δικονομικό και ποινικό Φορολογικό Δίκαιο;

α) Ουσιαστικό φορολογικό δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει το περιεχόμενο του Φορολογικού δικαιώματος του Κράτους, δηλαδή το υποκείμενο και το αντικείμενο του φόρου, τα φορολογικά ποσοστά, τις φορολογικές απαλλαγές και εξαιρέσεις κλπ. Το Ουσιαστικό Φορολογικό δίκαιο είναι κανόνες δικαίου που εφαρμόζονται προπάντων κατά το διοικητικό στάδιο της φορολογικής ενοχής.

β) Δικονομικό φορολογικό δίκαιο, είναι κανόνες δικαίου που εφαρμόζονται κατά το δικαστικό στάδιο της Φορολογικής ενοχής, δηλαδή όταν προκύψει φορολογική διαφορά μεταξύ φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής και καθορίζει τη διαδικασία άσκησης του φορολογικού δικαιώματος του κράτους και την απονομή της φορολογικής δικαιοσύνης.

γ) Ποινικό φορολογικό δίκαιο, το οποίο καθορίζει τις ποινές που θα επιβληθούν σε περίπτωση που θα υπάρξει παράβαση φορολογική.

Με τι ασχολείται ο Δικηγόρος Φορολογικού Δικαίου;

Ο δικηγόρος του φορολογικού Δικαίου ασχολείται με την φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της δαπάνης όπως δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων, ζητήματα ΚΒΣ –νυν ΕΛΠ-) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ενδεικτικά αφορούν στα κάτωθι:

 • Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων και εγκλημάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κτλ.
 • Άμυνα απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους και παράνομες πρακτικές των Φορολογικών Αρχών.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων που έχουν ως βάση τους την “προσαύξηση” της περιουσίας των ελεγχόμενων και τεκμηρίωση ποσών που ανευρέθηκαν κατά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρήσεων, φορολογικά κίνητρα σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών ζητημάτων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων).
 • Εκπροσώπηση και υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή των φορολογικών και εν γένει διοικητικών αρχών σχετικά με διαφορές που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της φορολογικής Διοίκησης (διοικητικές προσφυγές, ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, κτλ.).
 • Εκπροσώπηση στις θεσμοθετημένες διοικητικές επιτροπές περί εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κοκ).

Ποιές είναι οι πηγές του Φορολογικού Δικαίου;

Οι πηγές του Φορολογικού δικαίου είναι:

 1. Το Σύνταγμα του Κράτους
 2. Οι τυπικοί νόμοι
 3. Τα νομοθετικά διατάγματα
 4. Τα κανονιστικά διατάγματα, προεδρικά διατάγματα νομοθετικού περιεχομένου και
 5. Οι κανονιστικές πράξεις των διαφόρων αρχών

Σε τι διαφέρει ο φόρος από το ανταποδοτικό τέλος;

α. Ο φόρος επιβάλλεται σε συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη (περιουσία, εισόδημα ή δαπάνη) και καταβάλλεται από το φορολογούμενο χωρίς να υπάρχει άμεσο και ειδικό αντάλλαγμα από μέρους του κράτους.

β. Αντίθετα, τα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαραχτήρα, και η καταβολή τους συνδέεται με την ευκαιρία ειδικής χρήσης κάποιας δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος λ.χ. δημοτικά τέλη καθαριότητας, τέλη διοδίων, ταχυδρομικά τέλη, κ.λπ.

Σε τι διαφέρουν οι άμεσοι από τους έμμεσους φόρους;

Άμεσος χαρακτηρίζεται ο φόρος που επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Δηλαδή μέρος των καθαρών κερδών της επιχείρησης αποδίδεται στο Δημόσιο και εισπράττεται από αυτό άμεσα, μια φορά το χρόνο (δήλωση εισοδήματος).

Έμμεσος χαρακτηρίζεται ο φόρος που επιβάλλεται στην τιμή του αγαθού που πουλάει η επιχείρηση και τον καταβάλει ο καταναλωτής, μετέπειτα τον εισπράττει η επιχείρηση και τον αποδίδει στο Δημόσιο, κάθε μήνα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή κάθε τρίμηνο για μικρές επιχειρήσεις.

Ποιοί είναι οι σκοποί των φόρων;

Ο Φόρος είναι ένα μέσο με το οποίο το Κράτος αλλά και άλλοι φορείς Δημοσίων οικονομιών αποκτούν αγοραστική δύναμη για να καλύψουν τις χρηματικές δαπάνες τους και να ανταποκριθούν στα πολλαπλά καθήκοντα που είναι επιφορτισμένοι δηλαδή οι φόροι ασκούν ταμιευτική λειτουργία. Εκτός από την ταμιευτική λειτουργία, η οποία είναι και η αρχαιότερη τους λειτουργία, οι φόροι ασκούν και άλλες μη ταμιευτικές όπως είναι η κοινωνικοοικονομική και η κοινωνικοπολιτική λειτουργία.