Επισκεφθείτε μας: Κέντρο Αθήνας, Σταθμός Λαρίσης, Οδός Χωματιανού 31 (Πλησίον Μετρό) --- info@ziamparas.gr --- Καλέστε μας: 210 82 18 945 ή 6975 127 045

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο δικηγόρος ακινήτων αποτελεί κορυφαίο τομέα Εξειδίκευσης του γραφείου μας, το οποίο συνεπικουρείται από εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς. Η αγορά, η πώληση και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μαζί με όλες τις νομικές διαδικασίες που τις συνοδεύουν αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος λόγω της εξαιρετικής του βαρύτητας χρήζει απαραιτήτως της σύμπραξης και καθοδήγησης έμπειρου δικηγόρου ακινήτων. Ο δικηγόρος ακινήτων συνεργάζεται με συμβολαιογράφους και φοροτεχνικούς: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

Ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο δικηγόρος ακινήτων αποτελούν κατ’ εξοχήν το αντικείμενό μας και είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Έλεγχος Τίτλων (συμβολαίων)  για εντοπισμό βαρών.
 • Κατάρτιση Σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, Δωρεάς,  Γονικής Παροχής και Αποδοχής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με έμπειρους Συμβολαιογράφους, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως τα συμφέροντα των πελατών μας.
 • Εργολαβικές Συμβάσεις-Κατασκευαστικές Συμβάσεις και διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αυτές.  
 • Σύνταξη Συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης καταστημάτων-γραφείων, κτιριακών εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Διαφορές από τη Μίσθωση-Αγωγή Μισθωμάτων- Εξωστική Διαδικασία.
 • Προβλήματα «γειτονικού δικαίου» ή προβλημάτων από οροφοκτησία. (Δίκαιο της Πολυκατοικίας).
 • Καταπατήσεις
 • Διεκδικητικές Αγωγές
 • Αναγνωριστικές αγωγές
 • Αγωγές αποβολής από τη νομή
 • Χρησικτησία
 • Διανομή Ακινήτων
 • Ανταλλαγή Ακινήτων
 • Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελαττωμάτων (πραγματικών ή νομικών) ακινήτων ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων-
 • Πολεοδομικά Ζητήματα : Επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών και κράτους –διοίκησης, σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο, σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και προσκύρωσης και άλλων συναφών διοικητικών πράξεων και Ζητήματα Πολεοδομικών Παραβάσεων
 • Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Ζητήματα κήρυξης απαλλοτρίωσης και επιδίκασης αποζημίωσης
 • Δασικά Ακίνητα
 • Αρχαιολογικοί Χώροι
 • Δέσμευση Ακινήτων (για δημιουργία χώρων κοινής ωφέλειας  και λοιποί περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, από πράξεις της Διοίκησης).  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε μία πρώτη συνάντηση, μελετούμε τα έγγραφα που αποτελούν τους τίτλους ιδιοκτησίας μας για το ακίνητο που μας ενδιαφέρει (συμβόλαια αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς),  ενημερωνόμαστε για τη φύση και την έκταση του δικαιώματος του πελάτη μας πάνω στο ακίνητο (κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) και ορίζουμε το πρόβλημα και τις ιδιαιτερότητές του. Θέτουμε τον επιδιωκόμενο στόχο  και  κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη επιλέγουμε την ευχερέστερη λύση ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και επιδιώξεις του, αφού τον ενημερώσουμε για το εκτιμώμενο κόστος και τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος. 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια μιας αγοράς, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι η εκπροσώπηση των συμφερόντων από δικηγόρο της επιλογής σας. Το ακίνητο μπορεί να κρύβει   φυσικά ή νομικά ελλατώματα, για τα οποία θε πρέπει να είστε ενημερωμένοι. Πολλές φορές τα νομικά ελλατώματα μάλιστα ενός ακινήτου ( βάρη, προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις ) μπορεί να βρεθούν σε βάθος ετών. Γι΄αυτό απαραίτητος είναι ο   έλεγχος τίτλων, του οποίου την εκπόνηση αναλαμβάνουμε σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο. Εν συνεχεία, διενεργούμε όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση ενός ακινήτου, στηρίζοντάς σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.   Σε τυχόν υπάρξη νομικών ελλατωμάτων όπως εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών, ακολουθούμε την απαραίτητη δικαστική διαδικασία για την εξάλειψή τους, εάν πλέον δεν υφίσταται λόγος εγγραφής τους. Το γραφείο μας συνεργάζεται επίσης με Συμβολαιογράφο και Μηχανικό, ώστε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της μεταβίβασης ακινήτου.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Οι μισθωτικές σχέσεις συχνά παρουσιάζουν ζητήματα προς επίλυση μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη, όπως :

 • Κατάρτιση ειδικού συμφωνητικού μίσθωσης για αστική αλλά και επαγγελματική, όπως και τροποποιήσεις αυτών βάσει νεότερης συμφωνίας ή ενόψει αναπροσαμογής του μισθώματος
 • Εξώδικη Λύση Μισθωτικής Σχέσης – Καταγγελία – Εξώδικες Δηλώσεις για άσκηση δικαιώματος από τη μισθωτική σχέση
 • Διαδικασία Εξώσεως μισθωτή με Αγωγή ή Διαταγή Πληρωμής και παραχώρηση της χρήσης του μισθίου
 • Δικαστική Διεκδίκηση μη καταβληθέντων μισθωμάτων και Δαπανών από κοινόχρηστες Δαπάνες και Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και διεκδίκηση αποζημίωσης από τη παράνομη χρήση του μισθίου, άνευ συμβατικής σχέσης.
 • Δικαστική Διεκδίκηση Φθορών στο μίσθιο
 • Ελλείψεων / Ελλατωμάτων μισθίου / Ελλέιψεων συνομολογημένης Ιδιότητας

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παρ΄όλο που δεν εμπίπτει στον αυστηρό κύκλο των ακινήτων, επειδή η κληρονομική διαδοχή απαιτεί τη τήρηση των νόμιμων τύπων για τα ακίνητα, το γραφείο μας αναλαμβάνει με επιτυχία :

 • Περί κλήρου αγωγές σε περίπτωση προσβολών κληρονομικού δικαιώματος
 • Αγωγές Αναγνώρισης Νόμιμης Μοίρας – Μέμψη άστοργης Δωρεάς
 • Δημοσίευση και Κήρυξη κυρίας διαθήκης
 • Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιάς
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου – Εκδόσεις Πιστοποιητικών

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Λόγω της σταδιακής μετάβασης από το Υποθηκοφυλακείο σε Κτηματολόγιο, είναι γεγονός ότι έχουν διακριβωθεί χιλιάδες ανακριβείς εγγραφές. Προσπάθειά μας είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων του κυρίου του ακινήτου:

 • Αγωγές διόρθωσης και ενστάσεις κατά ανακριβών εγγραφών από το Κτηματολόγιο με γνωστό ή άγνωστο ιδιοκτήτη ( ελληνικό δημόσιο ) – ασυμφωνίες επιφάνειας ακινήτων
 • Διεκδικητικές Αγωγές σε περιπτώσεις, πιο χαρακτηριστικές, πλήρους αποβολής από τη κυριότητα
 • Αγωγές αναγνώρισης τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας
 • Νομική Προστασία από το χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής
 • Καταχώριση Εγγραπτέων πράξεων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης & Κτηματολογικό Γραφείο – Εκδόσεις Πιστοποιητικών από τα αρμόδια Γραφεία.